Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 19 stycznia 2022
Imieniny: Erwiny, Henryka i Mariusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

VII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

24.04.2019
Dnia 29 kwietnia 2019 roku ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY.

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Drzewicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Drzewicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 roku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Drzewica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 2019 -2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.
 21. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Drzewicy za 2018 rok
 22. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Drzewicy za 2018 rok
 23. Wolne wnioski, sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad sesji.