Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 25 czerwca 2021
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

X Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

19.06.2019
Dnia 25 czerwca 2019 roku (tj.wtorek) o godz. 10.00  odbędzie się X  SESJA RADY  MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Drzewica za rok 2018.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Drzewica za rok 2018..
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok, Sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewica.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Samorządowej w Drzewicy za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2018 rok.
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o wykonaniu budżetu, sprawozdaniach finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Drzewicy za rok 2018.
 13. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy za wykonanie budżetu za 2018 rok.
 14. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach: - opinii o sprawozdaniu Burmistrza Drzewicy z wykonania budżetu za 2018 rok, - opinii ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drzewicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej w Drzewicy za 2018 rok.
 16. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy za 2018 rok.
 18. Absolutorium dla Burmistrza Drzewicy: 
  1) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  2) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019-2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 roku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2019 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych na II półrocze 2019 roku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na II półrocze 2019 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019 roku.
 28. Wolne wnioski, sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad sesji.