Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Kolorowy recykling a środowisko – warsztaty”

„Kolorowy recykling a środowisko – warsztaty”

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki: 60 - 70 osób

 Opis merytoryczny projektu:

 Projekt „Kolorowy recykling” ma charakter ekologiczno – turystyczny i skierowany jest do uczniów gimnazjum  (klasy I – III). Głównym jego założeniem jest uświadomienie młodzieży korzyści ze zdobywanej wiedzy w szkole i pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, jakie się otwierają w życiu przed ludźmi kreatywnymi, potrafiącymi analizować zjawiska zachodzące w otaczającym nas środowisku przyrodniczym.  Atrakcyjność zaproponowanych zajęć projektowych podkreśla fakt, że są one prowadzone metodami przede wszystkim aktywizującymi, mobilizującymi uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i przetwarzania podawanych informacji. Przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentów i obserwacji w naturalnym środowisku wyzwala ciekawość świata, przygotowuje młodego człowieka do samodzielności i rozbudza w nim „duszę badacza i odkrywcy”. Praca zespołowa, warsztaty stacjonarne i terenowe, dzielenie się wiedzą z młodszymi kolegami, w połączeniu z przyswajaniem wiedzy ponadprogramowej w ramach przygotowań do konkursów ekologicznych to niezaprzeczalne atuty takiej pracy z uczniami. Forma proponowanych zajęć uwzględnia indywidualizację pracy, dostrzeganie talentów i predyspozycji uczniów. 

W ramach realizacji projektu młodzież gimnazjalna będzie uczestniczyć  w czterech blokach tematycznych:

 • „Selektywna zbiórka odpadów”
 • „Drugie życie odpadów”
 • „Wpływ zanieczyszczeń na naturalne środowisko”
 • „Żyć ekologicznie”

„Selektywna zbiórka odpadów”

Realizacja tej tematyki opierać się będzie na:

-        zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów kl.  II dotyczących selektywnej zbiórki odpadów /8-15 uczniów/

-        warsztatach dotyczących segregacji odpadami dla klas pierwszych, prowadzonych pod okiem koordynatora przez uczniów klas drugich /8-15 uczniów/

-        warsztatowe spotkanie z Prezesem PGKiM w Drzewicy /8-15 uczniów/

„Drugie życie odpadów”

W tym bloku tematycznym uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat:

-        tworzyw sztucznych (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas II) /10- 15 uczniów/

-        pomiaru PH, praktycznego obliczania stężeń roztworów (zajęcia pozalekcyjne dla klas II – III) /10–15 uczniów/

„Wpływ zanieczyszczeń na środowisko”

Zajęcia dotyczące szeroko pojętej ochrony naturalnego środowiska  prowadzone będą zarówno  w szkole jak i w terenie:

-        zajęcia pozalekcyjne dla uzdolnionych uczniów, przygotowujące do następujących konkursów ekologicznych

 • V Ekologiczny Mistrz Gimnazjum (dwuetapowy konkurs wiedzowy dla uczniów klas I i II) /20 - 25 uczniów/ 
 • Ekotest - ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska (klasy I - III) w którym gimnazjum uczestniczy od 6 lat /15-20 uczniów/ 
 • Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny Woj. Łódzkiego dla uczniów gimnazjum (klasy II - III)  - w konkursie tym uczniowie naszej szkoły uczestniczą już od 10 lat /15-20 uczniów/
 • „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – XVI edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim (gmina Drzewica leży w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego) /15 - 20 uczniów/

-        zajęcia terenowe dotyczące bioróżnorodności ekosystemów lądowych na terenie gminy Drzewica (zajęcia prowadzone dla uczniów klas I - III na zielonych terenach miejskich takich jak parki, skwery, tereny wokół Zalewu i w pobliskim lesie) / 4 grupy po ok.10 uczniów/ 

-        zajęcia terenowe badające właściwości fizyczne i chemiczne wody (uczniowie klas I – III) /8 – 12 uczniów/

-        zajęcia praktyczne z mikroskopowania dla uczniów klas I – II /dwie grupy po 8-10 uczniów/

-        zajęcia geograficzne dotyczące pracy z mapą, poznawaniem profilu glebowego dorzecza rzeki Drzewiczki, pogłębianiu wiedzy na temat retencji wody (dla uczniów klas I-III) /8-15 uczniów/

-        zajęcia praktyczne z doświadczeniami i eksperymentami o charakterze ekologiczno – przyrodniczym, które ściśle łączą się ze zdobytą wiedzą w trakcie trwania projektu, a które umożliwiają w interesujący sposób utrwalenie wiedzy i zastosowanie jej w praktyce.            

W trakcie przeprowadzania obserwacji uczniowie będą mogli odpowiedzieć sobie na pytania np. „Co ma wspólnego osmoza z syropem na kaszel?”, „Dlaczego nartniki nie toną?”, „Jak spowodować, by płatki białych bratków stały się kolorowe?” czy też „Kropla drąży skałę”. Zajęcia prowadzone będą dla uczniów klas I – III /8-15 uczniów/  - ekologiczny turniej międzyklasowy dla uczniów klas I i II gimnazjum będący  podsumowaniem  zrealizowanych do końca kwietnia działań projektowych w trakcie obchodów Dnia Ziemi

„Żyć ekologicznie”

Czwarty blok tematyczny to warsztaty terenowe:

-        z leśniczym (wędrówka piesza po lesie wzdłuż rzeki Brzuśni i Drzewiczki, połączona z praktycznymi ćwiczeniami z mapą topograficzną, kompasami, kluczami do oznaczania gatunków, walizką Ekobadacza)  dla uczniów klas I – III /25-30 uczniów/

-        na rzece Drzewiczce – ekologiczny spływ kajakowy pod hasłem „Co może pływać w rzece?”(sprzątanie rzeki, lokalizacja dzikich wysypisk wzdłuż rzeki – klasy II-III) /15-20 uczniów

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym      (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia)

Cele: 

 • Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, konieczności segregacji odpadów.
 • Poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych. 
 • Utrwalenie podstawowych pojęć z zakresu ekologii, form ochrony przyrody w Polsce i woj. łódzkim. Budzenie szacunku dla przyrody. 
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów i pomiarów  oraz ich analizy.
 • Wdrożenie młodzieży do aktywności i współpracy z lokalnymi instytucjami.
 • Promocja szlaku wodnego rzeki Drzewiczki i upowszechnianie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na wodzie.
 • Dzielenie się wiedzą z rówieśnikami i osobami najbliższymi w rodzinie. Zapewnienie młodzieży alternatywnej, ciekawej i użytecznej formy spędzania wolnego czasu.

Efekty:

 • Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.  
 • Zwiększenie wiedzy z zakresu  ekologii, ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.
 • Podejmowanie działań proekologicznych w codziennym życiu.
 • Zdobycie umiejętności wykonywania pomiarów terenowych (określanie PH, praca z kompasem, luksomierzem  i kluczem do oznaczania gatunków organizmów. 
 • Poznanie walorów turystyczno – przyrodniczych szlaku wodnego i doliny rzeki Drzewiczki.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnych, wykonanie wystaw i dokumentacji fotograficznej po warsztatach. 
 • Wytworzenie więzi między członkami grupy, planowanie pracy, odpowiedzialność i współodpowiedzialność za podejmowanie działań w grupie.

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Jolanta Gapys
 2. Ewa Grzelczak 
 3. Ewa Reszelewska