Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Mali aktorzy- warsztaty rozwijania dziecięcej ekspresji scenicznej.”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym : 2018/2019 od 02.01.2019 do 27.05.2019

termin zakończenia projektu : 30.05.2019

 Miejsce: 

Przedszkole Samorządowe w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki  25

Opis merytoryczny projektu

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój, służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego.

Projekt „Mali aktorzy- warsztaty rozwijania dziecięcej ekspresji scenicznej” to cykl zajęć dotyczących edukacji teatralnej . Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

Projekt odnosi się do konkretnej grupy wiekowej - dzieci 5 -letnich, prezentuje treści i zagadnienia dostosowane do wychowanków , uwzględniające ich osobiste zainteresowania. Realizacja projektu zakłada wielopłaszczyznowość działań, sprzyja rozwojowi umiejętności społeczno- emocjonalnych dzieci , podnosi umiejętności komunikacyjne, wrażliwość artystyczną i kreatywność. Projekt będzie realizowany na terenie przedszkola w formie kółka teatralnego. Zaplanowane są również wyjścia do pobliskich, współpracujących placówek tj Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków,   Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy,

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz wycieczka autokarowa do teatru w Radomiu.

Treści zostały ułożone wg stopnia trudności i ujęte w bloki tematyczne:

Nasze spotkania z teatrem Zabawy w teatr Mały teatrzyk Mały widz

Mali aktorzy na wielkiej scenie

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

cele ogólne:

 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 • wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej
 • rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
 • pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych, i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych,
 • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi,

cele szczegółowe:

 • zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie: rozwijaniu zainteresowań teatralnych, prezentowania umiejętności teatralnych dzieci,
 • wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej,
 • stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka, pozytywnego kreowania przez dziecko obrazu swojej osoby, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem podczas występów publicznych, współdziałania z innymi przy realizacji określonego zadania,
 • stwarzanie dzieciom okazji do twórczości plastycznej (wykonywanie kukiełek , pacynek, masek, rekwizytów, dekoracji, plakatów),
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania i etyki,
 • wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,

procedury osiągania celów:

 • zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.

metody pracy:

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka - która stosowana będzie podczas inspirowania dzieci do działalności teatralnej, podsuwania pomysłów, realizacji zadań parateatralnych,
 • metoda samodzielnych doświadczeń - jej wykorzystanie możliwe będzie po stworzeniu warunków do spontanicznej zabawy dzieci,
 • metoda zadań stawianych dziecku.
 • metoda inscenizacji - umożliwia realizację wielu ćwiczeń w mówieniu; przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie.
 • Drama - rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną - jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości
przewidywane osiągnięcia:
 • wygłaszanie fragmentów poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem teatralnej ekspresji słownej
 • zgodne współdziałanie w grupie,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną, kontrolowanie wymowy, poznanie słownictwa związanego z teatrem,
 • uświadomienie możliwości głosu i poprawienie jego sprawności,
 • uwrażliwienie na kulturalne zachowania podczas przedstawienia,
 • wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji
 • umiejętność wyrażania własnej krótkiej opinii na temat oglądanego spektaklu,
 • wyrabianie nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,
 • promowanie przedszkola poprzez współpracę lokalnymi instytucjami kulturalno- oświatowymi oraz udział w uroczystościach.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

Edyta Lewandowska

Ewa Papis