Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gminne Konkursy Matematyczne

Gminne Konkursy Matematyczne

 • XV Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”
 • XI Gminny Turniej Matematyczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki”

Termin realizacji projektu: od stycznia do czerwca 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki – 40 osób

Klasy IV – 16

Klasy V – 16

Klasy VI – 8

 • uczestnicy spoza macierzystej placówki- 20 osób

Konkurs Matematyczny – 8

Turniej Matematyczny - 12

Opis merytoryczny projektu:

Projekt będzie kontynuacją Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”, który odbędzie się po raz XV-sty. Konkurs ten adresowany jest do uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica.

Celem Konkursu jest wyłonienie ucznia z najstarszej klasy, który najlepiej opanował matematykę i potrafi stosować ją przy rozwiązywaniu złożonych, nietypowych zadań, których zakres wykracza poza Podstawę Programową z matematyki. Zajęcia, które prowadzone będą przed Konkursem mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych matematycznie, wybranie  (podczas eliminacji szkolnych) tych, którzy będą reprezentować szkołę w XV Gminnym Konkursie Matematycznym o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”.

Ponadto projekt przewiduje również kontynuację (po czteroletniej przerwie) Gminnego Turnieju Matematycznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki”. W Turnieju wezmą udział trzyosobowe drużyny z klas IV – V (1uczeń z klasy IV i 2 z klasy V) ze szkół podstawowych z gminy Drzewica. Zajęcia, które będą prowadzone przed Turniejem, będą rozwijać zainteresowania matematyczne u uczniów klas IV i V, kształtować logiczne myślenie oraz rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Spośród uczniów uczęszczających na zajęcia zostanie wybrana trzyosobowa drużyna. Uczniowie będą się uczyć współpracy przy rozwiązywaniu zadań, odpowiedzialności za wynik grupy, otwartości na pomysły innych.

Projekt zakończy się przeprowadzeniem XV-tego  Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej” - 13 czerwca 2017 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy. Następnego dnia – 14 czerwca 2017 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, przy udziale publiczności, zostanie przeprowadzony XI Gminny Turniej Matematyczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki” oraz podsumowany Konkurs Matematyczny.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów matematyką, jej praktycznym zastosowaniem przy rozwiązywaniu zadań - problemów z życia codziennego, rozwijanie uzdolnień, a poprzez to podnoszenie jakości pracy szkoły. Uczniowie będą uczyć się zdrowej rywalizacji, a także współpracy w drużynie i współodpowiedzialności za wynik grupy. Poza tym projekt ma na celu kontynuację współpracy pomiędzy nauczycielami matematyki ze szkół podstawowych, którzy od 15-stu lat przygotowują uczniów do Gminnych Konkursów Matematycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych, posługiwania się symbolami, oraz językiem matematycznym
 •  rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i argumentowania
 • wyrabianie nawyku poprawnego zapisu rozwiązania zadania oraz analizy i syntezy nietypowych zadań
 • kształcenie umiejętności poszukiwania, analizowania i wykorzystywania  informacji z różnych źródeł wiedzy ( komputer, internet, …)
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i wytrwałości oraz dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi - uczenie właściwego planowania i organizacji pracy
 • kształcenie umiejętności pracy w zespole
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

Efekty:

 • wyciągania wniosków
 • wykorzystania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym również z życia codziennego
 • poprawnego posługiwania się językiem matematycznym
 • korzystania z różnych źródeł informacji - współpracy w zespole
 • poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań

Uczestnicy projektu pogłębią swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, uzyskają wyższe oceny z matematyki, najlepsi wezmą udział w konkursach matematycznych. Zostanie podniesiona jakość pracy szkoły oraz kontynuowana współpraca z innymi szkołami podstawowymi z gminy Drzewica.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Janina Kocot
 2. Monika Bogatek