Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 16 maja 2022
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Gminne Konkursy Matematyczne

Gminne Konkursy Matematyczne

  1. XVII Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”
  2. XIII Gminny Turniej Matematyczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki

Termin realizacji projektu:

w roku kalendarzowym 2019 od stycznia do czerwca

termin zakończenia projektu 15 czerwca 2019r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, ul. Staszica 7 oraz ul. Szkolna 18

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki 

  • Klasy V – 16
  • Klasy VI – 7
  • Klasy VII – 7

uczestnicy spoza macierzystej placówki 20

  • Konkurs Matematyczny – 8
  • Turniej Matematyczny - 12

Opis merytoryczny projektu

Projekt będzie kontynuacją Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”, który odbędzie się po raz XVII-sty. Konkurs ten adresowany jest do uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica. Celem Konkursu jest wyłonienie ucznia, który najlepiej opanował matematykę i potrafi stosować ją przy rozwiązywaniu złożonych, nietypowych zadań, których zakres wykracza poza Podstawę Programową z matematyki. Zajęcia, które prowadzone będą przed Konkursem mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych matematycznie, wybranie (podczas eliminacji szkolnych) tych, którzy będą reprezentować szkołę w XVII Gminnym Konkursie Matematycznym o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej”.

Ponadto projekt przewiduje również kontynuację  Gminnego Turnieju Matematycznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki”. W Turnieju wezmą udział trzyosobowe drużyny z klas IV – V (1uczeń z klasy IV i 2 z klasy V) ze szkół podstawowych z gminy Drzewica. Zajęcia, które będą prowadzone przed Turniejem, będą rozwijać zainteresowania matematyczne u uczniów, kształtować logiczne myślenie oraz rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Spośród uczniów uczęszczających na zajęcia zostanie wybrana drużyna. Uczniowie będą się uczyć współpracy przy rozwiązywaniu zadań, odpowiedzialności za wynik grupy, otwartości na pomysły innych.

Projekt zakończy się przeprowadzeniem XVII-tego  Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł „Małego Matematyka Ziemi Drzewickiej” i XIII Gminnego Turnieju Matematycznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica „Matematyczne Gierki”.

Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony konkurs dla uczniów klas VII z rozwiązywania zadań logicznych.

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów matematyką, jej praktycznym zastosowaniem przy rozwiązywaniu zadań - problemów z życia codziennego, rozwijanie uzdolnień, a poprzez to podnoszenie jakości pracy szkoły. Uczniowie będą uczyć się zdrowej rywalizacji, a także współpracy w drużynie i współodpowiedzialności za wynik grupy. Poza tym projekt ma na celu kontynuację współpracy pomiędzy nauczycielami matematyki ze szkół podstawowych, którzy od 17-stu lat przygotowują uczniów do Gminnych Konkursów Matematycznych.

Cele szczegółowe :

- doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych, posługiwania się symbolami,  oraz językiem matematycznym

- rozwijanie wyobraźni geometrycznej i przestrzennej

- kształcenie umiejętności logicznego myślenia i argumentowania

- wyrabianie nawyku poprawnego zapisu rozwiązania zadania oraz analizy i syntezy nietypowych zadań

-  kształcenie umiejętności poszukiwania, analizowania i wykorzystywania  informacji z różnych źródeł wiedzy ( komputer, internet, …)

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej

- rozwijanie samodzielności, kreatywności i wytrwałości oraz dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi

- uczenie właściwego planowania i organizacji pracy

- kształcenie umiejętności pracy w zespole

- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

 

Dzięki udziałowi w projekcie u uczniów będą rozwinięte następujące umiejętności:

- wyciągania wniosków

- wykorzystania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym również z życia codziennego

- poprawnego posługiwania się językiem matematycznym

- korzystania z różnych źródeł informacji

- współpracy w zespole

- poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.

Uczestnicy projektu pogłębią swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, uzyskają wyższe oceny z matematyki, najlepsi wezmą udział w konkursach matematycznych. Zostanie podniesiona jakość pracy szkoły oraz kontynuowana współpraca z innymi szkołami podstawowymi z gminy Drzewica.

Autorzy i wykonawcy projektu:

Janina Kocot