Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zajęcia sportowo-rekreacyjne „ Od zabawy do sportu i rekreacji”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od 15 stycznia 2018 do 11 czerwca 2018 r..

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki - 30 uczniów

Opis merytoryczny projektu

W procesie aktywności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży szczególną rolę ze względów zdrowotnych, wychowawczych i dydaktycznych odgrywają zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dają one możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Rozwój dzieci w tym wieku(młodszy wiek szkolny) charakteryzuje się dużą gotowością do ruchu, potrzebą „wyżycia” ruchowego i dużą spontaniczną aktywnością fizyczną. Jest to tzw. złoty okres motoryczności, w którym stopniowo pojawia się celowość i ekonomia ruchów, panowanie nad ciałem. Dziecko łatwo opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe, czerpie radość z osiągnięć i współzawodnictwa sportowego

Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VII. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do udziału w roli zawodnika i kibica widowiska sportowego.

W organizacji zajęć kształtowanie i rozwijanie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży realizowane będzie przez wszechstronne przygotowanie ogólne oraz specjalne z uwzględnieniem wieku, płci oraz indywidualnego rytmu rozwojowego uczniów. Należy i trzeba wykorzystać zapał i potencjał uczniów ich zainteresowania, aby wyposażyć ich w wiadomości i umiejętności przydatne w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Bardzo ważne w tym procesie są takie działania nauczyciela wychowania fizycznego, które doprowadzą do tego, żeby uczeń sam chciał przyjść na zajęcia, uczestniczył w nich systematycznie oraz żeby dążył do osiągniecie sukcesu sportowego.

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów kl. IV-VII dodatkowymi zajęciami sportowymi postanowiłam poprowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne: Od zabawy do sportu i rekreacji” z lekkiej atletyki oraz Speed – Ball. W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz zwiększenia motywacji do ćwiczeń, na podstawie zgłaszanych potrzeb uczniów będą odbywały się elementy zajęć z tenisa ziemnego, badmintona, nauki jazdy na rolkach, gry i zabawy, zajęcia rytmiczno-taneczne z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu. Wprowadzenie tych dyscyplin pozwoli lepiej przygotować motoryczne i techniczne umiejętności uczestników zajęć.

W ramach realizacji programu przewidziany jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczyć będą uczniowie naszej szkoły, szkół gminnych. Program jest inicjatywą propagującą ruch i sport wśród uczniów. Obejmuje swym działaniem liczną grupę uczestników, łączy sprawy sportu z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura sportowa, aktywnego dopingu). W trakcie prowadzenia zajęć będą wdrażane elementy zasady” fair play”, profilaktyki zdrowotnej.

W ramach projektu planowane są następujące rozgrywki sportowe; Gminne Halowe Indywidualne zawody w lekkiej atletyce –luty, udział w Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego w lekkiej atletyce(marzec), w Wojewódzkich zawodach z lekkiej atletyki LZS Łódź (marzec), Gminny czwórbój z lekkiej atletyki(maj), gminne zawody w trójboju l.a dla klas IV(czerwiec). W związku z tym, iż nasza szkoła w roku szkolnym 2016/17 przystąpiła do projektu Sportownia Speed-ball Polska, uczniowie naszej szkoły brali udział w II Mistrzostwach Polski w Speed –ball, (jest duże zainteresowanie tą nowa dyscypliną)planowany jest również udział w III Mistrzostwach Polski(wrzesień) oraz kontynuacja szkolenia, organizacja szkolnych zawodów(czerwiec) w Speed-ball w celu wyłonienia reprezentantów na zawody ogólnopolskie.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w ramach projektu będą się odbywać w dwóch grupach. Grupa I lekka atletyka 2 razy w tygodniu po 45 minut w Szkole Podstawowej w Drzewicy, grupa II 1 raz w tygodniu po 45 min. Do dyspozycji zajęć jest hala sportowa oraz boisko szkolne-Orlik, ścieżka rowerowa nad zalewem, siłowania terenowa. Szkoła jest dobrze zaopatrzona w sprzęt sportowy. Sprzęt do Speed-ball otrzymaliśmy w ramach przystąpienia i realizacji projektu. Zakup taśm neutralnych ujęty jest w kosztorysie projektu.

Metody realizacji planu pracy będą dostosowane do konkretnych tematów zajęć, możliwości uczniów i bazy szkolnej. Nauka elementów technicznych i taktycznych będzie realizowana metodami: zabawową, naśladowczą, zadaniową. Natomiast przygotowanie kondycyjne (sprawność ogólna), doskonalenie elementów techniki i taktyki poprzez obwody ćwiczebne, gry zabawy, tory przeszkód oraz poprzez wprowadzenie innych dyscyplin sportowych. W ramach realizacji projektu będę na bieżąco prowadziła działania promocyjne na stronie Internetowej Szkoły oraz na portalu społecznościowym FB.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele główne programu:

1. Zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, do czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Zapoznanie z podstawowymi przepisami gry Speed-ball, oraz z lekkiej atletyki.

3. Nauczenie podstawowych elementów technicznych.

4. Rozwijanie zdolności motorycznych.

5. Wdrażanie do rywalizacji i współdziałania w grupie.

6. Integracja uczniów, rodziców, nauczycieli.

7. Wdrażanie elementów profilaktyki zdrowotnej.

Przewidywane efekty

Uczeń :

1. Potrafi wykonać skok w dal, wzwyż, bieg na krótkim i długim dystansie, rzut piłeczką palantową, bieg sztafetowy 4x 200m

2. Potrafi uderzać rakietką w piłkę z forhendu i bekhendu

3. Potrafi grać solo, wykonać grę singlowa, deblową, oraz solo relay.

4. Potrafi bezpiecznie jeździć na rolkach, wykonywać różne ewolucje.

5. Potrafi zastosować poznane elementy w grach i zabawach.

6. Potrafi zorganizować gry i zabawy, poprowadzić rozgrzewkę


Motoryka: wykonanie 3 prób; biegu na 50m, zwisu na drążku, oraz biegu wytrzymałościowego na dystansie 600m, 800m, 1000m(w zależności od grupy wiekowej). Podane wyniki będą wpisane w Bazę Talentów Sportowych jaka istnieje w Instytucie Sportu w Warszawie.

Ewaluacja.

Jest to systematyczne rejestrowanie i analizowanie informacji o procesach edukacyjnych, a także w jakim stopniu są realizowane zadania edukacyjne. Wyniki ewaluacji są dla mnie podstawą do:

 • Poprawy jakości procesu dydaktycznego.
 • Dalszego rozwoju poprzez wprowadzanie korekt wynikających z realizacji programu.
 • Kontroli wyników wykonywanych zadań motorycznych i technicznych

Formą ewaluacji będzie:

 • Arkusz obserwacji osiągnięć ucznia w zakresie sprawności motorycznej (Baza Talentów Sportowych) oraz umiejętności technicznych.
 • Ankieta wypełniona przez rodziców i uczniów na temat jakości zajęć.
 • Zajęcia otwarte poprowadzone wspólnie z chętnymi rodzicami.

Pozytywne rezultaty udziału dzieci w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

 1. Przejawiają większą aktywność ruchową podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami w czasie wolnym.
 2. Częściej są inicjatorami i pomysłodawcami zabaw wśród rówieśników.
 3. W większym stopniu przenoszą różne formy szkolnej aktywności ruchowej na grunt rodziny i częściej są inicjatorami wspólnych rodzinnych zabaw i ćwiczeń,
 4. Są bardziej samodzielne, potrafią poradzić sobie z porażką, wyciągają wnioski z popełnionych błędów.
 5. Wzrasta ich sprawność motoryczna, emocjonalna oraz kultura sportowa.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Maria Smolarska