Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Od zabawy do sportu i rekreacji ”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym 2019 od 7 stycznia do 4 czerwca 

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

Uczestnicy z danej placówki: 30 osób

Opis merytoryczny projektu

Przedstawiony poniżej program pn: „Od zabawy do sportu i rekreacji” jest kontynuacją projektu z roku 2018 z niewielkimi zmianami. Realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych, odbywających się na hali sportowej, boisku Orlik, w terenie( wokół zalewu przy ścieżce rowerowej). Zajęcia odbywać się będą w 2 blokach, w grupach 10-15 osobowych 2 razy w tygodniu. Zajęcia ze Speed Balla ujęte w I bloku są kontynuacją zajęć z zeszłego roku. W bloku II odbywać się będą zajęcia ogólnorozwojowe z elementami siatkówki i lekkiej atletyki. Zmiana w bloku II spowodowana była zgłaszanymi przez uczniów pytaniami o zajęcia z siatkówki.

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz zwiększenia motywacji do ćwiczeń, na podstawie zgłaszanych potrzeb uczniów będą odbywały się elementy zajęć z gier i zabaw ruchowych, zajęcia rytmiczno-taneczne, gimnastyczne z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu, . Wprowadzenie tych dyscyplin pozwoli lepiej przygotować motoryczne i techniczne umiejętności uczestników zajęć.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dają możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwalają na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiają uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Rozwój dzieci w tym wieku(młodszy wiek szkolny) charakteryzuje się dużą gotowością do ruchu, potrzebą „wyżycia” ruchowego i dużą spontaniczną aktywnością fizyczną.

Przedstawiony projekt ma na celu podniesienie sprawności fizycznej uczniów klas II,IV,V. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do udziału w roli zawodnika i kibica widowiska sportowego.

W organizacji zajęć kształtowanie i rozwijanie umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży realizowane będzie przez wszechstronne przygotowanie ogólne oraz specjalne z uwzględnieniem wieku, płci oraz indywidualnego rytmu rozwojowego uczniów. Należy i trzeba wykorzystać zapał i potencjał uczniów ich zainteresowania, aby wyposażyć ich w wiadomości i umiejętności przydatne w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Bardzo ważne w tym procesie są takie działania nauczyciela wychowania fizycznego, które doprowadzą do tego, żeby uczeń sam chciał przyjść na

 

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele główne programu:

1. Wspieranie i zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, do czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Zapoznanie dzieci z różnymi sportami.

3. Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej.

4. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców.

5. Profilaktyka i korygowanie wad postawy;

6. Zapoznanie z podstawowymi przepisami gry Speed-ball, siatkówki oraz z lekkiej atletyki.

7. Nauczenie podstawowych elementów technicznych.

8. Poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych.

9. Wdrażanie do rywalizacji i współdziałania w grupie.

10. Integracja uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób..

11. Wdrażanie elementów profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie zjawiskom patologii.

 

Przewidywane efekty

Uczeń :

1. Potrafi wykonać skok w dal, wzwyż, bieg na krótkim i długim dystansie, rzut piłeczką palantową, bieg sztafetowy 4x 200m

2. Potrafi uderzać rakietką w piłkę z forhendu i bekhendu, potrafi grać solo, wykonać grę singlowa, deblową, oraz solo relay.

3. Potrafi odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym oraz wykonać zagrywkę.

4. Potrafi zorganizować gry i zabawy, poprowadzić rozgrzewkę

 

Motoryka: wykonanie 3 prób; biegu na 50m, zwisu na drążku, oraz biegu wytrzymałościowego na dystansie 600m, 800m, (w zależności od grupy wiekowej).

Ewaluacja.

Formą ewaluacji będzie:

• Arkusz obserwacji osiągnięć ucznia w zakresie sprawności motorycznej oraz umiejętności technicznych.

• Ankieta wypełniona przez rodziców i uczniów na temat jakości zajęć.

• Zajęcia otwarte poprowadzone wspólnie z chętnymi rodzicami i członkami U3W.

 

Pozytywne rezultaty udziału dzieci w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

1. Przejawiają większą aktywność ruchową podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami w czasie wolnym.

2. Częściej są inicjatorami i pomysłodawcami zabaw wśród rówieśników.

3. W większym stopniu przenoszą różne formy szkolnej aktywności ruchowej na grunt rodziny i częściej są inicjatorami wspólnych rodzinnych zabaw i ćwiczeń, 

4. Są bardziej samodzielne, potrafią poradzić sobie z porażką, wyciągają wnioski z popełnionych błędów.

5. Wzrasta ich sprawność motoryczna, emocjonalna oraz kultura sportowa.


Autorzy i wykonawcy projektu:

Maria Smolarska