Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Zajęcia z edukacji regionalnej : „Wiem kim jestem i skąd pochodzę”

Zajęcia z edukacji regionalnej : „Wiem kim jestem i skąd pochodzę”

 

Termin realizacji projektu: od 7 lutego do 25 kwietnia 2017 roku

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

 • uczestnicy z danej placówki

kl. Ia-8uczniów   

kl. IIa-8uczniów   

kl. IIIc-8uczniów

Opis merytoryczny projektu:

Ideą przewodnią projektu jest ukazanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu i wykorzystanie wielokierunkowej działalności uczniów. Edukacja regionalna powinna być częścią procesu kształcenia ogólnego. Ważne jest, aby dziecko kończące pierwszy etap edukacji, czyli kształcenie zintegrowane miało na miarę swoich indywidualnych możliwości ukształtowane poczucie tożsamości regionalnej, znało obyczaje oraz tradycje, sztukę ludową i część historii własnego regionu. Zajęcia  „Wiem kim jestem i skąd pochodzę” dają  możliwość poznania własnego regionu, wprowadzają  w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, umożliwiają kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadzają w zagadnienia dotyczące historii naszego miasta, postaci z nim związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend.      

Zajęcia będą się opierały na przeżyciach dziecka i jego emocjach, wpajając w niego szacunek i dumę z tego, czego dokonali jego przodkowie. 

Zajęcia będą realizowane w trzech grupach wiekowych z klas I-ych ,II-ych i III-ych

 

Projekt zakłada realizację następujących zagadnień:

1.Miejsce w którym żyjemy

 • Ja, moja rodzina, mój dom i jej tradycje i zwyczaje, członkowie, jej pochodzenie, drzewo genealogiczne,
 • Moja szkoła - jej historia i tradycje położenie szkoły (adres) i jej otoczenie, historia i ludzie z nią związani, 
 • Moje miasto / mój region – historia, tradycje, przyszłość nazwa miasta i jej pochodzenie, historia mojego miasta w legendzie o Drzewicy , herb , infrastruktura miasta dawniej i dziś, zabytki, tereny rekreacyjne Drzewicy.

2.Nasze tradycje, obrzędy, zwyczaje, zabytki

nasza kultura regionalna: tradycje, obrzędy, zwyczaje typowe dla regionu związane ze świętami religijnymi, państwowymi i rodzinnymi, strój regionalny, gwara, pieśni, tańce, zespoły folklorystyczne 

Zasłużeni dla Drzewicy i regionu

spotkania z ciekawymi ludźmi naszej gminy, zdobycie   wiedzy o artystach , ludziach zasłużonych dla miasta i regionu

Formy realizacji projektu:

 • wycieczki, spacery, zajęcia w terenie;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • gromadzenie materiałów źródłowych i literatury dotyczącej poznawania historii i tradycji;
 • warsztaty muzealne;
 • uczestnictwo uczniów w konkursie; 
 • wykonywaniu prac plastycznych i technicznych;
 • pisaniu tekstów przeznaczonych do gazetki szkolnej, albumów;

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele ogólne:

 • pogłębianie więzi z najbliższym środowiskiem(szkolnym, lokalnym, regionalnym),  rozwijanie patriotyzmu lokalnego, zainteresowania kultura lokalną, pielęgnowanie tradycji rodzinnych. 

Cele szczegółowe: 

 • podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania, regionem
 • rozwijanie patriotyzmu regionalnego ,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości , zabytków architektury, walorów krajobrazowych,
 • rozwój indywidualnych zdolności; plastycznych, literackich, muzycznych ,śpiewu (sięgania do źródeł kultury) ,
 • rozwijanie wiedzy etnograficznej uczniów,
 • kształtowanie poczucia integracji rodzinnej i lokalnej,
 • poznawanie legend oraz podań związanych z regionem,
 • poznawanie ważnych miejsc w regionie, 
 • poznanie ciekawych i ważnych ludzi zamieszkujących na terenie naszej gminy.

Efekty:

 • Uczeń zna i potrafi wskazać położenie regionu na mapie.
 • Zna i potrafi opowiedzieć legendy związane z regionem.
 • Zna historię, obrzędy i tradycje regionu.
 • Czuje się odpowiedzialny za to, co go otacza.
 • Potrafi świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej.
 • Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.
 • Potrafi wskazać sławnych i zasłużonych dla Drzewicy  Polaków.
 • Zna i dba o zabytki regionu.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Małgorzata Klata
 2. Ewa Swęd-Gąsiorowska
 3. Mirosława Białek