Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Rok 2021

Od 23 listopada do 18 grudnia 2020 roku mieszkańcy Gminy Drzewica będą mogli składać propozycje projektów obywatelskich w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”. Zgłoszenia zadań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Te z największą liczbą głosów w mieście Drzewica oraz siedemnastu sołectwach Gminy Drzewica będą skierowane do realizacji w 2021 roku. Planowana pula środków do rozdysponowania wynosi łącznie 200.000 zł

Propozycje projektów obywatelskich w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Grantu Obywatelskiego 2021” mogą składać mieszkańcy Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że

 1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może zgłosić tylko jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec jednostki pomocniczej Gminy Drzewica (sołectwa) może zgłosić tylko jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów obywatelskich INWESTYCYJNYCH, w tym zadań remontowych lub infrastrukturalnych, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz stanowią zadania własne Gminy Drzewica - z zastrzeżeniem, że projekty muszą dotyczyć zadań realizowanych na nieruchomościach, do których Gmina Drzewica posiada tytuł prawny. 

Mieszkańcy mogą również zgłaszać propozycje projektów obywatelskich NIEINWESTYCYJNYCH, które przyczyniają się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz stanowią zadania własne Gminy Drzewica, obejmujące sprawy:

1) o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym;

2) z zakresu promocji Gminy Drzewica;

3) z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;

4) z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i ochrony zdrowia;

5) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom w wieku emerytalnym;

6) upowszechniających kulturę, w szczególności nawiązujących do historii Gminy Drzewica i pamięci historycznej.


Nie można zgłaszać projektów obywatelskich:

1) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidywany dla wymienionej kategorii;

2) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

3) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

5) kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Drzewica.

 

Projekty obywatelskie nie mogą polegać na:

1) zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);

2) organizacji kolejnej edycji wydarzenia cyklicznego;

3) sporządzeniu wyłącznie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim.

 

Propozycje projektów można składać w terminie od 23.11.2020 r. do 18.12.2020 r. poprzez wypełnienie formularza, który powinien zostać złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Drzewicy (pokój nr 10) bądź wysłany na adres e-mail ugm@drzewica.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Uwaga, do każdego formularza należy dołączyć  listę z podpisami co najmniej 5 mieszkańców popierających projekt, którzy zamieszkują odpowiednio na terenie miasta Drzewica lub sołectwa Gminy Drzewica.

Zgodnie z kalendarzem czynności zgłoszone projekty zostaną poddane prawnej, formalnej i finansowej weryfikacji. Te, które spełnią wszystkie wymogi, będą dopuszczone  do drugiego etapu konsultacji, a więc publicznego głosowania.

Głosowanie w formie tradycyjnej oraz elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica zostanie przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2021 roku.

Prawo do głosowania będzie przysługiwało każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec jednostki sołectwa może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

Lista projektów, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów w danej puli (największe poparcie mieszkańców), zostanie ustalona poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania poznamy w terminie do 12 lutego 2021 roku.

Zadania, które otrzymają największe poparcie, zostaną zaproponowane do realizacji w Budżecie Gminy Drzewica na 2021 rok. W przypadku, gdy zwycięski projekt nie wyczerpie puli środków, do realizacji proponowany będzie następny z listy projekt, którego łączne koszty nie przekraczają dostępnych środków finansowych.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe na realizację projektów obywatelskich zostały podzielone na pule obejmujące miasto Drzewica oraz sołectwa Gminy Drzewica, proporcjonalnie do liczby mieszańców na dzień 30 września 2020 roku. Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich zadań wynosi 200.000 zł.