Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta na lata 2015-2022 jest dokumentem poprzedzającym podejmowanie działań, stanowi koncepcję ich realizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów, ukierunkowanym przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazującym na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniającym wewnętrzne słabości. Strategia stanowi koncepcję rozwoju, wytycza cele rozwoju oraz kierunki działania. Jest ona instrumentem stymulowania procesów społeczno- gospodarczych zachodzących na terenie Gminy i Miasta, a w szczególności:

 • dyktuje główne kierunki rozwoju Gminy i Miasta;
 • stanowi plan będący podstawą do podejmowania decyzji rozwojowych;
 • zwiększa spójność decyzji podejmowanych przez władze samorządowe;
 • pozwala na lepsze zagospodarowanie zasobów Gminy i Miasta;
 • stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych;
 • informuje mieszkańców i inwestorów o spodziewanych kierunkach rozwoju Gminy i Miasta.

Strategia spełnia zatem funkcję:

 • materiału informacyjnego, określającego aktualny potencjał społeczny, ekonomiczny i gospodarczy Gminy i Miasta;
 • programu działania dla władz lokalnych;
 • formalnej podstawy umożliwiającej ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa oraz o środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • materiału promocyjnego.

W strategii określono cel główny i cele strategiczne

CEL GŁÓWNY

Stworzenie mieszkańcom Gminy i Miasta Drzewica warunków dla wysokiego poziomu życia.


CELE STRATEGICZNE

 1. Podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica poprzez wzmocnienie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i socjalnego oraz powszechny dostęp do edukacji, oświaty i sportu.
 2. Wsparcie dla przedsiębiorczości oraz aktywizacja zasobów, w szczególności w oparciu o lokalne specjalizacje oraz atrybuty regionu.
 3. Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz ładu przestrzennego w Gminie i Mieście Drzewica.
 4. Pogłębianie procesu odnowy wsi dla utrzymania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwój lokalnych społeczności