Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

21.08.2023


INFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 31.05.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                   -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi -  16

Liczba rozwiązanych umów                                                     -   2

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                      -  14

Wypłacona kwota dotacji                                               - 160 710,03 PLNINFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 30.04.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                   -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi -  16

Liczba rozwiązanych umów                                                     -    2

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                       -  14

Dla 6 zakończonych przedsięwzięć Gmina złożyła II wniosek  o płatność do WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę   - 71 430,01 PLN

Wypłacona kwota dotacji  - 89 280,02 PLNINFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                   -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi -  16

Liczba rozwiązanych umów                                                     -    1

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                      -  14

Dla 6 zakończonych przedsięwzięć Gmina złożyła II wniosek  o płatność do WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę   - 71 430,01 PLN

Wypłacona kwota dotacji                                               - 89 280,02 PLNINFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 29.02.2024 r.

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                    -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi  -  16

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                       -     8

Wypłacona kwota dotacji                                   -  89 280,02 PLN


INFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 31.01.2024 r.

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                    -  16

Liczba podpisanych umów z beneficjentami końcowymi -   16

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                  -     8

Wypłacona kwota dotacji                                   -  89 280,02 PLN


INFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 30.11.2023 r.

 

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                  -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi -   8

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                      -    8

Wypłacona kwota dotacji                                                       -    0


INFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 31.10.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                  -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi -   8

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                      -    0

Wypłacona kwota dotacji                                                       -    0


INFORMACJA O WDROŻENIU PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE”

w GMINIE DRZEWICA - dane wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                    -  16

Liczba podpisanych umów z Beneficjentami końcowymi  -   0

Liczba zakończonych przedsięwzięć                                       -    0

Wypłacona kwota dotacji                                                        -    0


Burmistrz Drzewicy ogłasza rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na efektywne źródło ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Drzewica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Beneficjenci korzystający z dofinansowania na wymianę źródła ciepła mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi wejściowych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Drzewica. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł. 

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 18 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Pisemny wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22  (pokój nr 10 -sekretariat).

Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż efektywnego źródła ciepła, w tym: pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do wspólnego, istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku (np. kotłowni gazowej) dodatkowo mogą być wykonane:
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych: urządzeń, materiałów i usług kwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu jest wymieniony w załączniku nr 1 do Regulaminu wprowadzającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Drzewica w latach 2023-2025.

Załącznik zawiera również minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Otrzymanie dofinasowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym, nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 29.03.2024 r. (za datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę sporządzenia protokołu odbioru).

Intensywność dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów (§ 11 Regulaminu): 

  • podstawowy poziom dofinansowania - dofinansowanie do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Drzewica,
  • podwyższony poziom dofinansowania - dofinansowanie do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Drzewica,
  • najwyższy poziom dofinansowania - dofinansowanie do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Drzewica.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie wprowadzającym zasady udzielania dotacji celowych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Drzewica  2023-2025  oraz Regulaminie naboru wniosków dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Drzewica

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Drzewicy,  pokój nr 6 (parter)  tel. 48 375 72 01.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.bip.drzewica.pl/content/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-dofinansowanie-do-wymiany-wszystkich-nieefektywnych-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-ciep%C5%82a-na-paliwa