Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Organizacje pozarządowe

1.      Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy” 

            Organizacja realizuje działania z zakresu pielęgnowania kulturowego dziedzictwa narodowego, pamięci historycznej. Wydaje kwartalnik „Wieści znad Drzewiczki”, na łamach którego oprócz informacji o historii, zabytkach przekazuje informacje z życia gminy i lokalnej społeczności. Organizacja działa od 1991 roku. 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Anna Reszelewska

ul. Kilińskiego 6, 26-340 Drzewica

tel. 48 375 67 59, e-mail: tpd@drzewica.pl

 

2.      „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło w Drzewicy" 

            Organizacja pożytku publicznego  mająca osobowość prawną potwierdzoną zapisem w rejestrze sądowym.  Działa  od 1990 roku. Członkowie Koła pomagają mieszkańcom Drzewicy chorym na cukrzycę. Główne cele pomocy to  zaopatrywanie mieszkańców  w sprzęt  pomiarowy i podajniki do insuliny. Głównym celem  działalności organizacji jest edukacja, bo świadomy pacjent  to osoba  bez powikłań cukrzycowych.  Koło Diabetyków w Drzewicy utrzymuje stały kontakt z lekarzami, specjalistami  z różnych dziedzin, pomaga w dostępie do specjalistycznych klinik.  Organizuje wyjazdy i spotkania edukacyjne dzieci i młodzieży. Dla osób potrzebujących jest udostępniany Dom Samopomocowy, gdzie chorzy  w razie potrzeby mogą się  zgłaszać .

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Włodzimierz Pomykała

ul. Szkolna 34, 26-340 Drzewica

tel. 48 375 68 38, e-mail: biurozg@diabetyk.org.pl 

 

3.      Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje”

            Stowarzyszenie powstało 10.12.2007r., jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000294377. Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, osób potrzebujących pomocy oraz ogółu społeczności. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz  Kraje Unii Europejskiej. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Zenobia Michórska

ul. Staszica 7, 26-340 Drzewica

tel. 609 056 29, e-mail: budzimynadzieje@wp.pl 

 

4.      Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”

            Stowarzyszenie powstało 3 grudnia 2010 roku - głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stosując innowacyjne wynalazki dydaktyczne i sprzęt multimedialny przyciąga uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspiera również osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne. Współpracuje  z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi instytucjami pomocy społecznej. Mottem działalności są słowa Juliusza Verne: "Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi".

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Dominik Niemirski

ul. Staszica 5, 26-340 Drzewica

tel. 512 275 250, e-mail: ofiarnadlon@gmail.com

 

5.      Stowarzyszenie „Zielona Pomoc

            Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności charytatywnej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, pomoc Polonii i Polakom za granicom, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Radosław Rzeźnik

Zakościele 56, 26-340 Drzewica

Tel. 607636 287, e-mail: zielona.pomoc@wp.pl

 

6.      Stowarzyszenie “Uniwersytet Trzeciego Wieku”

            Uniwersytet Trzeciego Wieku  to jednostka , której głównym celem działalności jest aktywizacji osób starszych 50+ i wykorzystanie ich potencjału – wiedzy, doświadczenia, umiejętności, dla rozwoju społeczeństwa, szczególnie społeczeństwa lokalnego.  Studentami Uniwersytetu są osoby starsze, które po latach pracy, wychowywania dzieci  czy tez wnuków, chcą spotykać się z podobnymi do siebie osobami, osobami z podobnymi problemami, ale też pasjami, czy organizować sobie wolny czas, którego często mają w nadmiarze. Na zajęciach UTW mają szanse ponownie otworzyć się na otaczający ich świat i czerpać radość ze spędzanego wspólnie z „rówieśnikami” czasu.  

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Irena Kwiecień

ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica

tel. 796 715 515

 

7.      Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” 

        Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gminy Drzewica uwzględnia integrację osób marginalizowanych z lokalną społecznością, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu – Waldemar Pęczkowski

ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica

tel. 48 375 67 24, 607 347 536, e-mail: lgd@drzewica.pl

 

8.      Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy

        Utworzone w 2020 r. stowarzyszenie działa m. in. na rzecz: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego; dzieci i młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, praw konsumentów, praw dziecka, równych praw kobiet i mężczyzn oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; rewitalizacji, wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, a także rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrożenia nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskie i kulturowej; pomocy polonii i Polakom za granicą oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 

Dane teleadresowe:

Prezes Zarządu: Edyta Bartos

ul. Stanisza 5, 26-340 Drzewica

tel. 503 790 903, e-mail: cal.drzewica.pl

 

9.      Ludowy Klub Kajakowy Drzewica

               Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub kajakowy w Drzewicy funkcjonuje już ponad 40 lat. Corocznie na torze slalomowym w Drzewicy odbywają się regaty kajakowe z udziałem klubów kajakowych z całej Polski.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Waldemar Gapys

ul. Fabryczna 18, 26-340 Drzewica

tel. 692 513 427, e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl

 

10.   Miejsko Gminny Klub Sportowy „Drzewica”

            MGKS „Drzewica” istnieje od 1924 roku, a przez blisko 60 lat nosił w swojej nazwie fabrykę „Gerlach”, niegdyś będąca jego sponsorem. Klub zrzeszony w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, działa dla propagowania kultury fizycznej i zdrowotnej, szkolenia młodzieży, organizowania czasu wolnego i odnoszenia sukcesów w piłce seniorskiej.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Andrzej Sosnowiec

ul. Kolejowa 3, 25-340 Drzewica

e-mail: drzewica@ozpnpiotrkow.pl

 

11.  Ludowy Klub Sportowy Radzice

               Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub funkcjonuje od 1988 roku. Co roku na stadionie w Radzicach Dużych organizowany jest Turniej o Puchar Stanisława Kowalczyka „BRATA”.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Lech Nowak

Radzice Duże 168. 26-340 Drzewca

Tel. 663 763 261, e-mail: lks-radzice@wp.pl

 

12.  Koła Gospodyń Wiejskich

            Na terenie gminy funkcjonują KGW w Radzicach Dużych i Małych, Żardkach, Brzuzie, Trzebinie, Idzikowicach, Domasznie, Dąbrówce, Werówce, Jelni, Zakościelu, Brzustowcu, Strzyżowie oraz Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" - kultywują folklor opoczyński, uczestniczą w lokalnych i regionalnych świętach ludowych.

 

13.  Straże Pożarne Gminy Drzewica

            Na terenie Gminy Drzewica działa 11 ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

14.   Koło Nr 3 w Drzewicy Polskiego Związku Wędkarskiego

            Początki koło sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. W 2017 roku koło obchodziło 65-lecie istnienia. Zarząd organizuje cykliczne imprezy wędkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  m.in. „Wakacje z wędką”. Wędkarze biorą także udział w zawodach wyjazdowych. Koło zrzesza ok 300 członków.

 

Dane teleadresowe:

Prezes zarządu: Ziemowit Jaciubek

Drzewica, 26-340 Drzewica

e-mail: kolonr3drzewica@onet.pl

 

15.   Koło łowieckie „Gerlach”

            Koło powstało w 1965 roku.

Dane teleadresowe:

Prezes: Andrzej Sołtysiak

ul. Fabryczna 16/11, 26-340 Drzewica