Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 19 września 2019
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Młodociani pracownicy

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.                            

           Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z  młodocianymi pracownikami umowę o pracę  w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych zostały określone w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644), zgodnie z którym osoby prowadzące przygotowanie zawodowe młodocianych zwani dalej „instruktorami praktycznej nauki zawodu”:

 -  posiadają kwalifikacje wymagane od nauczycieli, lub

 - posiadają co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem  6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo

- jeśli nie posiadają tytułu mistrza w zawodzie - to posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, oraz:

 • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu  zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać;

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym  36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105 %.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy    o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Termin składania dokumentów: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego pracownika.

            Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy – Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

            Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł, łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych/kalendarzowych (tj. w ciągu bieżącego  roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).   

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się     o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  de minimis.

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543). Wzór formularza oraz instrukcja wypełniania formularza stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc w/w zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc ta nie może mu być udzielona.

            Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki finansowe na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:

- zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

             Zgodnie z §3a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Drzewica (dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika), co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

           

Wymagane dokumenty:

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy   (dodatkowo, w przypadku gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, kopię umowy o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej);
 2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3. kopię dyplomu, świadectwa  potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia     do wykonywania określonej pracy i zdanie przez  młodocianego odpowiedniego egzaminu lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ;
 4. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 5. kopie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał  w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenie   o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 6. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz.1543);
 7. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy),
 8. pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 9. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;
 10. inne dokumenty na prośbę organu.

* (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W załączeniu (druki do pobrania):

 1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 5. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.
 6. Oświadczenie o poniesionych kosztach na kształcenie i refundacji z OHP na młodocianego pracownika (dotyczy umów z OHP zawartych po dn. 30.06.2014r.).
 7. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 8. Oświadczenie
 9. Klauzula informacyjna(RODO)

Kompletne dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój Nr 10.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 375 86 65

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), art. 122;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.,   poz. 1808 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1641);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543);
 9. Rozporządzenie Komisji (UE)  nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., s.1).

                                                                                    Burmistrz

                                                                                         Gminy i Miasta w Drzewicy

                                                                                         (-) mgr Janusz Reszelewski