Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Informacje ZEAS

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr VI/37/2011 z dnia 30 maja 2011 r, a swoją działalność rozpoczął w dniu 1 września 2011 r.

Na skutek zmian prawnych w obszarze wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych JST, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 29 listopada 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXII/182/2016 w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek oświatowych oraz zmiany uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Drzewicy, nadając Zespołowi nowe zadania.

Celem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi organizacyjno - administracyjnej, kadrowo- płacowej i finansowo - księgowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica.

Dyrektorem ZEAS w Drzewicy jest Agnieszka Kopytowska.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W DRZEWICY
ul. Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica
e-mail: zeas@drzewica.pl

Regon: 101154877 
NIP: 7681834602

Agnieszka Kopytowska
e-mail: dyrektor.zeas@drzewica.pl

Bożena Tyka – Główny Księgowy
tel. (48) 375-79-80
500-070-344
e-mail: bozena.tyka@drzewica.pl

Do zakresu działania Zespołu należy:

1) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

2) prowadzenie obsługi płacowej, w tym:

a)    naliczanie wynagrodzeń i innych należności z tytułu zawartych stosunków pracy i umów cywilnoprawnych, sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat,

b)   rozliczanie wynagrodzeń, w tym naliczanie i odprowadzanie należnych świadczeń na rzecz ZUS i urzędu skarbowego, sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla urzędu skarbowego i ZUS,

c)    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

d)   wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i byłych pracowników jednostek obsługiwanych.

3) wykonywanie rozliczeń finansowych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych;

5) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego fundusz płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego fundusz świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem;

6) prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych oraz pracowników Zespołu;

7) zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników jednostek obsługiwanych;

8) prowadzenie lokalnej bazy SIO, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 45 z późn. zm.);

9) koordynacja spraw organizacyjno- administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych;

10)  planowanie i rozliczanie remontów w jednostkach;

11)  rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;

12)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych obsługą Zespołu;

13)  opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie jednostek obsługiwanych przy współpracy z kierownikami tych jednostek, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach;

14)  współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych;

15)  prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

16)  prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i Zespołu;

17)  archiwizowanie dokumentacji;

18)  obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

19)  organizacja dowozu dzieci do szkoły;

20)  nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki;

21)  obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego;

22)  koordynowanie spraw organizacyjnych, w tym w szczególności weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;

23)  przygotowanie informacji o wykonaniu zadań oświatowych;

24)   prowadzenie innych zadań wynikających z kompetencji Gminy jako organu prowadzącego.