Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Drzewicy

Urząd Miejski w Drzewicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

 • Data publikacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Brak audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Brak prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia

 • Publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone mapy w serwisie https://www.drzewica.pl/ nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Referat Organizacji, Promocji i Kadr.
 • E-mail: ugm@drzewica.pl
 • Telefon: 48 375 7919

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Drzewicy
 • Adres: 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22
 • E-mail: ugm@drzewica.pl
 • Telefon: 48 375 6091

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Drzewicy, ul. St. Staszica 22, 26-340 Drzewica

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi  jedno  wejście od ul. Staszica. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z lewej strony budynku przy schodach, nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno na parkingu po lewej stronie budynku.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia  

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma również pętli indukcyjnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta