Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

VII.3. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”Powiat Opoczyński na terenie gminy Drzewica realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”.

Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 PLN.

Okres realizacji:  od 2016.07.27 do 2020.05.31.

Inwestycja będąca przedmiotem projektu polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości  Drzewica,  powiat opoczyński.  Budynek główny dla mieszkańców domu w Drzewicy objęty projektem, stanowi obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Przebudowany i rozbudowany dom, będzie zapewniał właściwy  zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego  typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni  dom-  zamieszkanie 77 osobom w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp.  Beneficjentami ostatecznymi  projektu będzie 77 mieszkańców oraz personel domu. Realizacja celu projektu poprzez utrzymanie istniejących miejsc w ramach domu dla przewlekle i somatycznie chorych, głównie dla osób starszych i doskonalenie zawodowe pracowników  spowoduje ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych                     w interesie ogólnym.  Głównym celem działalności domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Gmina Drzewica jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych do których należą:

–        zapewnienie opieki głównie dla osób starszych i/lub niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego,

–        zapewnienie możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności,

–        podniesienie jakości funkcjonowania mieszkańców DPS w Drzewicy poprzez wzrost standardów infrastruktury domu.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:       

–        Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne- 1 szt.

–        Liczba  wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi - 1 szt.

–        Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni  -2 EPC

–        Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety - 52 EPC

–        Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni - 3 EPC

–        Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -  1 szt.

–        Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) -  2 EPC.
Powiat Opoczyński na terenie gminy Drzewica realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”.

Gmina i Miasto Drzewica jest Partnerem projektu, który realizuje  zadanie Promocja projektu.

Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 PLN.

Okres realizacji:  od 2016.07.27 do 2020.05.31.

 

Powiat Opoczyński ogłosi we wrześniu przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i zagospodarowania terenu inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy  a także nadzoru inwestorskiego.

Prace budowlane będą obejmowały:

Budynek projektowany w tym:  roboty przygotowawcze – rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty,  ściany klatki schodowej i ściany fundamentowe, podłoża pod posadzki parteru i piwnic, konstrukcje ścian parteru, stropów nad parterem,  ścian nad stropem, klatki schodowej, konstrukcje i pokrycie dachu nad projektowaną klatką schodową, dachu cz. parterowej,  pokrycie stropodachu nad parterem, ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne stolarkę okienną, stolarkę i ślusarkę drzwiową, elementy ślusarsko-kowalskie, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie, elewacje.

Budynek istniejący w tym: roboty rozbiórkowe i adaptacyjne elementy konstrukcyjne w piwnicy, elementy konstrukcyjne na parterze  tynki i okładziny wewnętrzne (tynki wewnętrzne piwnic, tynki wewnętrzne parteru, tynki wewnętrzne 1 piętra, tynki wewnętrzne 2 piętra, sufity podwieszone, okładziny wewnętrzne ścian),  stolarkę okienną, stolarkę i ślusarkę drzwiową, elementy ślusarsko – kowalskie, podłoża posadzki, podłogi w piwnicy, parteru, 1 i 2 piętra, klatkę schodową, malowanie, elewacje.

Instalacje wodna i kanalizacyjną  w tym: instalacja wodociągowa, rury¸ punkty czerpalne, armatura, roboty izolacyjne i inne, instalację kanalizacyjną,  poziomy kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, urządzenia sanitarne.

Instalacje wentylacji mechanicznej w tym:  układ czerpno-nawiewny – kuchnia,  zaplecze + jadalnia, układ wywiewny  kuchnia, – magazyn brudny,  jadalnia, zaplecze kuchenne, umywalnia + pomieszczenia porządkowe, pomieszczenie przy holu wejściowym, kaplica, pomieszczenie pobytu dziennego, aneks kuchenny, sanitariaty, pralnia, klimatyzacja.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w tym: rury, armatura, grzejniki, roboty izolacyjne

Instalacja elektryczna w tym: instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalację odgromową,  instalacje przyzywową, system sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalację CCTV, SSWIN, LAN              i RTV/SAT.

Opracowany projekt przewiduje wyższy standard pomieszczeń i wyposażenia niż ustawowy. Dotyczy to ilości łazienek i toalet pomieszczeń do prania i suszenia, pokoi dziennego pobytu z aneksem kuchennym domu  w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu. Planowana jest również budowa dwóch pomieszczeń rehabilitacyjnych i dwóch pomieszczeń terapii zajęciowej. Tak więc w wielu przypadkach standard pomieszczeń i wyposażenia  wykraczać bedzie poza ustawowe minimum co znacząco przyczyni się do podniesienia ogólnego standardu domu. Projekt przewiduje zwiększenie liczby pomieszczeń i ilości wyposażenia w stosunku do wymagań ustawowych.

Roboty budowlano - instalacyjne zewnętrzne

W ramach prac dotyczących zagospodarowania terenu- przestrzeni wokół domu w celu poprawy jakości miejsc opieki całodobowej  przewiduje się następujące roboty:

•             jezdnie dojazdowe i manewrowe (w tym pieszo-jezdne),

•             chodniki dla pieszych,

•             miejsca postojowe dla samochodów osobowych (32 szt.) - miejsca postojowe w całości zostaną zrealizowane ze środków Powiatu Opoczyńskiego.

•             montaż małej architektury (częściowa wymiana ogrodzenia, montaż ławek i koszy na śmieci),

•             urządzenie zieleni (trawa, krzewy liściaste i iglaste, kwiaty, żywopłoty).

Dojazd do projektowanych parkingów odbywać się będzie jezdnią o szerokości 5,0m ze spadkiem 2%. Szerokość jezdni manewrowej przy miejscach postojowych wynosi 5,0-6,0m. Droga wewnętrzna będzie pełnić funkcję drogi pożarowej i zakończona zostanie placem manewrowym o wymiarach 20x20m. W ramach prac planuje się przebudowę istniejącego kablowego przyłącza energetycznego, przyłącza ciepłociągowego oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego. Planuje się także wykonać dodatkowe przyłącze kanalizacji sanitarnej. Nowoprojektowana parterowa rozbudowa budynku domu oraz przebudowany istniejący budynek zostały w pełni przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Nadzór inwestorski

Planuje się wybór inspektorów nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Usługa obejmuje pełnienie nadzorów inwestorskich nad budynkiem objętym projektem zgodnie z ustawą z  dnia 7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (dz. U. Z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami). Dodatkowo w ramach zadania planuje się sfinansowanie nadzoru autorskiego ( w razie takiej konieczności)

Zrealizowana inwestycja zapewni  dom-  zamieszkanie 77 osobom w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp. 

                Głównym celem działalności domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Teren inwestycji i wnętrze DPS przed rozpoczęciem realizacji projektu:
W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie została  podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020.  Umowę   w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości  9 547 019,13 zł  podpisali: starosta opoczyński Józef Róg,  wicestarosta Marcin Baranowski  oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska natomiast  wykonawcę firmę ROSA-BUD Spółka Akcyjna z Radomia reprezentował Prokurent Grzegorz Urbanelis. Inwestycja będąca przedmiotem umowy polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  wraz z infrastrukturą techniczną  i  zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotowy  projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 zł będzie realizowany do 31 maja 2020 r. W ramach  projektu zakupione zostanie również nowe wyposażenie Domu  a personel zostanie objęty specjalistycznymi szkoleniami Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak i społecznym.

 Opracowany projekt przewiduje wyższy standard pomieszczeń i wyposażenia niż ustawowy co znacząco przyczyni się do podniesienia ogólnego standardu Domu. Dotyczy to ilości łazienek i toalet, pomieszczeń do prania i suszenia, pokoi dziennego pobytu z aneksem kuchennym. Planowana jest również budowa dwóch pomieszczeń rehabilitacyjnych i dwóch pomieszczeń terapii zajęciowej. Mając na celu podniesienie standardów domu planowany jest zakup urządzeń do gimnastyki na zewnątrz obiektu.

 Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka  i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw  i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.


Zdjęcie nr 1.  Starosta Opoczyński i Prokurent firmy ROSA-BUD podpisują umowę

Zdjęcie nr 2. Starosta Opoczyński, Prokurent firmy ROSA-BUD, Wicestarosta i Skarbnik Powiatu podpisują umowę

Zdjęcie nr 3. Starosta Opoczyński  i Prokurent firmy ROSA-BUD trzymają podpisane umowy,  obok Wicestarosta.Postępują  prace  budowlane wykonywane w zakresie  inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej  w ramach   projektu pn.:  „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” .  Na placu budowy Wykonawca firm ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia pod koniec kwietnia br. zrealizował następujące roboty:

 1. Rozebrano budynki hydroforni,  budynek gospodarczy oraz utwardzono teren w miejscu posadowienia budynku gospodarczego
 2. Roboty ziemne pod budynek parterowy wykonano w 90%
 3. Ławy fundamentowe pod budynek parterowy wykonano w 90%
 4. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonano w 70%
 5. Podkłady z materiałów sypkich pod posadzki budynku parterowego wykonano w 50%
 6. Podkłady z chudego betonu pod warstwy posadzkowe budynku parterowego wykonano w 30%.

Przedmiotowy  projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 8 670 051,47 zł,  oprócz  prac budowlanych rozbudowy i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przewiduje  zakup nowego wyposażenia i objęcie personelu Domu specjalistycznymi szkoleniami. Na zewnątrz Domu zostaną zamontowane urządzenia do gimnastyki.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak  i społecznym.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka  i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.Zdjęcie nr 1.  Roboty budowlane przy  nowym budynku parterowym  – ściany fundamentowe.

Zdjęcie  nr 2. Roboty budowlane przy nowym budynku parterowym   - ławy fundamentowe.

Zdjęcie nr 3. Roboty budowlane przy nowym budynku parterowym – widok placu budowy.


Prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy postępują  a ich  efekty są coraz bardziej widoczne.  Inwestycja jest prowadzona przez Powiat Opoczyński w ramach projektu  pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” . Wykonawca  firma  ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia na koniec lipca br. wykonał na terenie inwestycji prace w zakresie:

 1. Zagospodarowania terenu - prawie 11 % prac, w tym roboty rozbiórkowe i przygotowawcze prawie 80 % prac;
 2. Robót budowlanych – rozbiórkowych  - 30 % prac;
 3. Robót budowlanych – części rozbudowy DPS -  26 %  prac w tym: roboty rozbiórkowe  w 100%  a roboty stanu surowego otwartego z dachem -  ponad 47%;
 4. Instalacji sanitarnych wewnętrznych  - ponad 7 % prac,  w tym roboty kanalizacyjne ponad 32 % prac;
 5. Instalacji sanitarnej zewnętrznej - prawie 70 % prac, w tym sieci kanalizacji sanitarnej -ponad 96% prac a sieć wodociągową wykonano w 100%. 

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł w tym przyznane  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.  W wyniku realizacja projektu rozbudowany i przebudowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zostanie również  kompleksowo wyposażony a personel Domu objęty specjalistycznymi szkoleniami. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak   i społecznym.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w IV kwartale 2018 r. wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:

 • robót ziemnych, fundamentowych oraz konstrukcji klatki schodowej,
 • częściowego montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • docieplenia zewnętrznego ścian od strony elewacji płytami styropianu,
 • robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych,
 • montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. Częściowy montaż konstrukcji drewnianej więźby dachowej

Zdjęcie nr 2. Roboty docieplenia zewnętrznego ścian od strony elewacji

Zdjęcie nr 3. Roboty instalacji elektrycznych


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w I kwartale 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie:

 • rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego w poziomie piwnicy,
 • wykonania ław fundamentowych oraz ścian piwnic klatki schodowej,
 • obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie wykonania ław fundamentowych w części rehabilitacyjnej budynku wraz ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
 • wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 • przygotowania podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • wykonania części robót murowych ścian parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • prac ziemnych i fundamentowych łącznika budynku parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz z wykonaniem podlewki betonowej pod ławy fundamentowe,
 • robót konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • wykonania częściowo deskowania połaci wraz z jednokrotnym pokryciem papą izolacyjną,
 • montażu stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy budynku parterowego.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. Montaż drewnianej konstrukcji więźby dachowej.

Zdjęcie nr 2. Pokrycie dachu papą izolacyjną.

Zdjęcie nr 3. Prace ziemne i fundamentowe klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego.


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 • dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 • zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 • wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 • zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 • zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 • zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 • wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 • zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 • wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 • wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 • wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 • wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 • wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 • instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 • wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. Pokrycie dachu w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 2. Elewacja w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 3. Instalacja elektryczna i sanitarna w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 4. Wewnętrznych tynki w jednym z pomieszczeń w części rozbudowy DPS

Zdjęcie nr 5. Instalacje elektryczne i sanitarne w części przebudowy budynku DPS


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
  • zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
  • zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
  • wykonano montaż okien PCV w 100%,
  • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
  • wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
  • rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
  • rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
  • zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 • zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
  • wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
  • wykonano prace elewacyjne w 70 %,
  • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
  • rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
  • rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
  • rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 • rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
  • rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Zdjęcie nr 1. Prace elewacyjne

Zdjęcie nr 2. Montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC

Zdjęcie nr 3. Zabudowa stelaży do spłuczki WC

Zdjęcie nr 4. Gładzie gipsowe oraz ościeżnice drzwiowe

Zdjęcie nr 5. Gładzie gipsowe w pomieszczeniu mieszkalnym oraz montaż okien PCVW ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 • zakończono montaż stolarki okiennej,
 • wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 • wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 • wykonano elewacje budynku w 75%,
 • kontynuowano prace elewacyjne,
 • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;

2)        w budynku części rozbudowy:

 • zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,zakończono prace tynkowe,
 • wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 • wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 • wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 • rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 • rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 • rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 • rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 • rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. Elewacja budynku wraz z tynkiem cienkowarstwowym - część rozbudowy budynku.

Zdjęcie nr 2. Wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji.

Zdjęcie nr 3. Zabudowa stelaży WC w pomieszczeniach sanitarnych.

Zdjęcie nr 4. Płytki ceramiczne podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych - część rozbudowy.


 

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • kontynuowano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie piwnicy oraz parteru,
 • rozpoczęto wykonanie wylewek cementowych pod posadzki wraz z warstwami izolacji w piwnicy oraz parteru,
 • kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń;

2)        w budynku części rozbudowy:

 • kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń,
 • rozpoczęto wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota, jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • wykonano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem oraz kontynuowano wykonanie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego,
 • kontynuowano prace dekarskie na poziomie dachu;

3)   zewnętrznej instalacji elektrycznej:

 • · wykonano montaż agregatu zewnętrznego wraz z demontażem instalacji zewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. Prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem

Zdjęcie nr 2. Roboty malarskie pomieszczeń

Zdjęcie nr 3. Ruszty metalowe sufitów podwieszanych

Zdjęcie nr 4. Posadzki w pomieszczeniach z płytek terakota

Zdjęcie nr 5. Zewnętrzny agregat elektryczny


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

1)        w budynku części przebudowy :

 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,

 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach budynku,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,

2)        w budynku części rozbudowy:

 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • zakończenie prac konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy i podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wylewek cementowych pod posadzki,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,

3)   zagospodarowanie terenu:

 • rozpoczęto roboty w zakresie utwardzenia kostką betonową  dróg wewnętrznych jak również miejsc postojowych.

Ponadto Wykonawca wykonał roboty związane z zewnętrzną instalacją elektryczną wokół realizowanego obiektu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


Zdjęcie nr 1. pokój mieszklany w części rozbudowy budynku

Zdjęcie nr 2. Ciąg komunikacyjny (korytarz) w trakcie instalacji sufitów podwieszanych i grzejników

Zdjęcie nr 3. Łazienka w pokoju mieszkalnym.

Zdjęcie nr 4. Budynek części rozbudowy w trakcie prac elewacyjnych


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • zakończono wykonanie posadzek w pomieszczeniach i ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych oraz płytek terakota,
 • zakończono montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 • zakończono montaż wyposażenia sanitarnego,
 • zakończono montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.

Ponadto w ramach realizowanego projektu dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • tekstylia, firany, zasłony, karnisze przez VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Ozorków,
 • meble specjalistyczne do pokoju lekarskiego i pielęgniarskiego (biurka, krzesła, kozetki, taborety na kółkach, szafy lekarskie, szafy kartotekowe) wraz ze sprzętem (waga ze wzrostomierzem, tablica do badania wzroku, stojaki medyczne, lodówki na leki) przez Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, Mrowino, ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica,
 • meble do pokoju rehabilitacji (biurko, krzesła, szafy na dokumentację, regały metalowe) przez DOMI STYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew,
 • do łazienek (lustra, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, kosze, szczotki WC, wieszaki, miski, maty prysznicowe) przez GLASS STUDIO Anna Jaciubek, ul. Sikorskiego 2, 26-300 Opoczno,
 • sprzęt AGD i RTV (telewizory, pralki, , kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, lodówki, czajniki, stoły do prasowania) przez WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno,
 • meble do pokoi pensjonariuszy i pokoju gościnnego (tapczany, łóżka rehabilitacyjne, stoły, krzesła, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, fotele, taborety) przez Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński, Blok Dobryszyce, ul. Meblowa 4A, 97-505 Dobryszyce,
 • meble do pomieszczeń użytkowych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,
 • sprzęt do kuchni i pomieszczeń pomocniczych (szafy chłodnicze, szafy mroźne, stoły przyścienne, zmywarka kapturowa, szatkownica do warzyw, naświetlacz do jaj, obieraczka do ziemniaków, krajalnica do chleba, krajalnica do wędlin i sera, kuchnia gazowa, patelnia gazowa, taborety gazowe, wózki kelnerskie, bemary jezdne, regały magazynowe) przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAG” Grażyna Król Piekarska, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r. wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono roboty rozbiórkowe budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej,
 • wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie utwardzenia kostką betonową elementów ciągów komunikacji, dróg komunikacyjnych, miejsc postojowych i placów manewrowych, ciągów komunikacji pieszej,
 • wykonano roboty związane z ukształtowaniem terenów zielonych.

Ponadto w ramach realizowanego projektu firma PPHU WERTIKAL Baran Sławomir, Pl. Kilińskiego 22, 26-300 Opoczno dostarczyła i zamontowała rolety w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.


W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • sprzęt rehabilitacyjny (aparat do elektroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, lampy do naświetleń, leżanki drewniane do fizykoterapii, stoły rehabilitacyjne, kabina UGUL z osprzętem, rower stacjonarny, bieżnia, piłki gimnastyczne, wałki rehabilitacyjne, kliny rehabilitacyjne, tor do nauki chodzenia, materace rehabilitacyjne, rotory, stoliki pod aparaty, drabinki gimnastyczne) przez Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław,
 • sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery stacjonarne, monitory, specjalistyczne klawiatury, program powiększająco-udźwiękawiający, laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny) przez ART-KOM Artur Rudzki, ul. Piotrkowska 60, 26-300 Opoczno,
 • urządzenia do gimnastyki rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna (wioślarz, biegacz, narciarz, twister/stepper, drążek/prasa nożna, pajacyk z ławką) przez P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 16 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • urządzenie do komputerowego wspomagania i oceny zdrowia mieszkańców (aparat krzyżowy, sprzęt do komputerowego wspomagania chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych wraz z oprogramowaniem) przez ALTA Sp. z o.o., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie,
 • sprzęt do muzykoterapii (instrument klawiszowy, instrumenty Orffa, zestaw nagłośnieniowy) przez Sklep muzyczny SILVERTON Zbigniew Grzmiączka, ul. Partyzantów 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia dla personelu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej oraz pomocy społecznej w zakresie planowania, programowania pracy oraz zaspokajania potrzeb i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych”,
 • „Superwizyjne zarządzanie motywacją – efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego; stres a wypalenie zawodowe”,
 • „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności”.

Szkolenia przeprowadziła firma GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska, ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 72, 01-466 Warszawa.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.Powiat Opoczyński zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

Główny cel realizacji ww. projektu zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.,

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

- Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiety – 52 osoby,

- Liczba utrzymanych miejsc pracy mężczyźni – 3 osoby.