Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

IV.1.2 Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

„Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych ”

 

Beneficjent: Gmina i Miasto Drzewica

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą i Miastem Drzewica  została podpisana przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego w dniu 31 października 2017r.

Wartość całkowita: 6.093.353,54 zł

Wartość dofinansowania 4.058.501,14 zł

Okres realizacji  19.03.2018 – 14.12.2018

 

Cel bezpośredni:

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Drzewica

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego na terenie Gminy Drzewica poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii.
  2. Poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Drzewica.
  3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Drzewica.
  4. Wzrost efektywności kosztowej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Drzewica w powiązaniu ze wzrostem ich efektywności ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów finansowych na ich utrzymanie.
  5. Ograniczenie strat ciepła prowadzące do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych poprzez modernizację prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Drzewica – instalacje czystych źródeł energii (OZE).
  6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych na terenie Gminy Drzewica.
  7. Budowanie trwałych powiązań między mieszkańcami i społecznościami a administracją samorządową w sektorze budownictwa mieszkalnego ekologicznego opartego na wykorzystaniu nowych technologii energii odnawialnej.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 490 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy i Miasta Drzewica, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia energii. Projekt przyczynia się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii cieplnej z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie instalacji solarnych z kolektorami płaskimi wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w 490 prywatnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Drzewica. Nowe źródła ciepła będą produkować niezbędną ilość ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – na potrzeby własne, wykorzystując energie odnawialną.

W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w województwie łódzkim i wzrost aktywności społecznej

W projekcie przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu. Projekt służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Drzewica.


Gmina i Miasto Drzewica zakończyła realizację projektu. Wykonano 490 instalacji solarnych z kolektorami płaskimi na budynkach mieszkalnych. Łącznie wykonano:

  • 333 instalacje typu A (dwa panele i zbiornik 200 L);
  • 137 instalacje typu B (trzy panele i zbiornik 300 L);
  •    20 instalacji typu C  (cztery panele i zbiornik 400 L).

Projekt wpłynął na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy i Miasta Drzewica. Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy.

Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców, którzy uczestniczyli  w projekcie. Uczestnicy podkreślają obniżenie kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa lub energii.