Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 11 kwietnia 2021
Imieniny: Filipa, Izoldy i Leona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica z absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok – czyli X Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

25.06.2019

25 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Najważniejszą informacją z tego posiedzenia Rady jest absolutorium dla Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego za wykonanie budżetu za 2018 rok. Radni udzielili Burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.

Sesja rozpoczęła się od podziękowań, które na ręce Burmistrza Janusza Reszelewskiego złożył Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Podziękowanie dotyczyło udzielonej pomocy i wsparcia oraz szczególnie zaangażowania druhów strażaków z jednostek OSP Drzewica, Krzczonów i Radzic Dużych podczas długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie Gminy Żarnów.

Następnie zwyczajowego sprawozdania z działalności międzysesyjnej udzielił Burmistrza Drzewicy. Burmistrz przedstawił także zgromadzonym raport o stanie Gminy Drzewica za 2018 r., sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informację o stanie mienia gminy i sprawozdania finansowego.

Kolejno swoje sprawozdania budżetowe oraz programowe składali: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteka Samorządowa oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

Po wysłuchaniu sprawozdań Komisja Rewizyjna przedstawiła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. Następnie Skarbnik Gminy Drzewica Irena Jóźwicka zapoznała zebranych z tekstem uchwał składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących opinii na temat sprawozdania za wykonanie budżetu za 2018 rok a także opinii wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej i Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy za 2018 rok.

Po tym Rada Miejska w Drzewicy podjęła najważniejszą tego dnia uchwałę: uchwałę z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. Nie zabrakło słów uznania oraz gratulacji. Burmistrz podkreślił niezwykle ważną rolę wszystkich uczestników pracy w samorządzie, których wspólna praca skutkuje dobrze zarządzaną gminą.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2019-2022

- zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2019

- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023

- przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 roku

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2019 roku

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych na II półrocze 2019 roku

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na II półrocze 2019 roku

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019 roku

            W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy, zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/ oraz http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=hVe6wZISJz8