Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 21 września 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

II Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

20.12.2018Dnia 27 grudnia  2018 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się  II SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.                  

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy oraz zwrotu kosztów używania przez Burmistrza pojazdu do celów służbowych poza granicami gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Drzewica do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia Rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy i Miasta Drzewica.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Drzewicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica na rok szkolny 2019/2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Drzewica
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dziaiałalność Burmistrza Gminy i MIasta w Drzewicy.
 19. Zaopiniowanie planów pracy komisji na I półrocze 2019 roku.
 20. Wolne wnioski, sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad sesji.