Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 11 kwietnia 2021
Imieniny: Filipa, Izoldy i Leona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

VII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

29.04.2019

29 kwietnia 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz przegłosowaniu porządku obrad, zgodnie z programem, Burmistrz Drzewicy przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Miejskiego w Drzewicy należą:

Przeprowadzono zapytania ofertowe

 

            W dniu 26 marca przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi polegającej na  odbiorze odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Drzewica”

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty.

Cena oferty najtańszej :     351 zł/tonę

Cena oferty najdroższej :   378 zł/tonę

Wykonawca : Leszek Majsterek, ul. Kwiatowa 1 Opoczno

 

            W dniu 17 kwietnia przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dobudowę oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp ul. Hubala w Drzewicy.”

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty.

Cena oferty najtańszej :     38.478,00 zł

Cena oferty najdroższej :   54.108,97 zł

Wykonawca : AVANTI Marlena Krzywkowska z Opoczna

 

            W dniu 17 kwietnia przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dobudowę oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp w miejscowości Trzebina.”

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty.

Cena oferty najtańszej :    65.432,19 zł

Cena oferty najdroższej :  97.481,87 zł

Wykonawca : AVANTI Marlena Krzywkowska z Opoczna

 

            W dniu 18 kwietnia ogłoszono  zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych :

1.         Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego ul. Rzeczna.

2.         Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego w  Strzyżowie.

3.         Budowa  linii elektroenergetycznej oświetlania drogowego 
          w  Idzikowicach.”

Termin składania ofert 30 kwietnia.

 

            W dniu 23 kwietnia przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie malowania oznakowania poziomego na terenie miasta Drzewica”

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty.

Cena oferty najtańszej :    11 zł/m2 netto (cienkowarstwowe) i 49 zł/m2 brutto 

                                         (chemoutwardzalne – struktura czyli grubowarstwowe)

Cena oferty najdroższej :  25 zł/m2 netto (cienko) i 80 zł/m2 netto (grubo)

Wykonawca : SANDPOL z Radestowa.

 

Zawarto umowy

 

            W dniu 4 kwietnia zawarto umowę na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”.

Wykonawca : P.H.U. MA-MAR Maciej Furmański z Przystałowic

Wartość umowy  :  723.750,69 zł

Termin realizacji : 31 sierpnia 2020r.

 

            W dniu 17 kwietnia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji  projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku „Domek Rybaka”.

Wykonawca : S.P.INWEST Sławomir Plewa z Opoczna

Wartość umowy : 18.216,00 zł

Termin realizacji : 6 grudnia 2019r.

 

            W dniu 17 kwietnia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji  projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa budynku szkoły w m. Idzikowice o budynek z salą rekreacyjną w poziomie parteru 
i świetlicą wiejską na piętrze.”

Wykonawca : S.P.INWEST Sławomir Plewa z Opoczna

Wartość umowy : 32.000,00 zł

Termin realizacji : 6 grudnia 2019r.

 

            W dniu 24 kwietnia zawarto umowę na „Dobudowę oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp w miejscowości Trzebina”.

Wykonawca : AVANTI Marlena Krzywkowska z Opoczna

Wartość umowy : 65.432,19 zł

Termin realizacji : 28 czerwca 2019r.

 

            W dniu 24 kwietnia zawarto umowę na „Dobudowę oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp przy ulicy Hubala w Drzewicy”.

Wykonawca : AVANTI Marlena Krzywkowska z Opoczna

Wartość umowy : 38.478,00 zł

Termin realizacji : 28 czerwca 2019r.

 

Przetargi w przygotowaniu

- Budowa dróg dojazdowych i parkingów przy dworcu autobusowym w Drzewicy.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaszno III etap.

 

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica.

- zmian w budżecie Gminy Drzewica.

- udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

- określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

- ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Drzewicy.

- ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Drzewicy.

- ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

- zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Drzewica na rok 2019.

-  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

-  przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 roku”.

-  przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzewica”.

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Drzewica.

- przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych na lata 2019 -2021.

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

- określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica.

            W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/ oraz http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=5CKQXZJCma0