Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 25 czerwca 2021
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLIV SESJA RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

25.09.2018

Dnia 27 września  2018 roku ( tj. czwartek ) o godz. 9.00 odbędzie się XLIV  SESJA RADY  GMINY I MIASTA W  DRZEWICY .                  

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie wniosków , interpelacji i zapytań.
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy za I półrocze 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze Gminy i Miasta Drzewica na lata 2018 – 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Strzyżów i Werówka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od  PKP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Idzikowice i Radzice Małe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób skierowanych z terenu Gminy i Miasta Drzewica.
 15. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.