Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 25 czerwca 2021
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

XLIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

27.09.2018
27 września 2018 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Posiedzenie rozpoczęło się od zwyczajowego sprawozdania z działalności międzysesyjnej  Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

1.      Przeprowadzono przetarg:

W dniu 24.09.2018 r. przeprowadzono przetarg na „przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec. W wyznaczonym terminie złożono jedna ofertę. Obecnie trwają prace komisji konkursowej.

2.      Przeprowadzono zapytania ofertowe:

- na budowę boiska w miejscowości Żardki. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty,

- na budowę parkingu przy Placu Kościuszki w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę,

- na budowę linii energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Idzikowice. Wpłynęły dwie oferty.

3.      Ogłoszono zapytania ofertowe:

- na zimowe utrzymanier dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Drzewica. Termin składania ofert: 05.10.2018 r.,

- na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do obiektów Gminy i Miasta Drzewica. Termin składania ofert minął dzisiaj. 

4.      Zawarto umowy:

- na budowę boiska w miejscowości Żardki. Termin realizacji zadania: 31.10.2018 r.,

- budowa parkingu przy Placu Kościuszki w Drzewicy. Termin realizacji: 31.10.2018 r.,

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2018 r. 

5.      Inwestycje w realizacji:

- budowa świetlicy wiejskiej w Jelni,

- ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych,

- przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy,

- przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej,

- przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobylańskich – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +,

- budowa placu zabaw – budżet obywatelski,

- przebudowa drogi Nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska.

6.      Inwestycje w przygotowaniu:

- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebina, Zakościele oraz przy ul. Hubala w Drzewicy.

- budowa świetlicy wiejskiej w Werówce.

Prócz informacji związanych z działalnością samorządu Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Janusz Reszelewski podał także istotną informację w związku z działalnością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zgodnie z zapewnieniami wicemarszałka - Artura Bagieńskiego, jeszcze w tym roku UM w Łodzi ogłosi konkurs na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728 oraz wyłoni wykonawcę tego zadania. Być może jeszcze w tym roku, zależnie od warunków atmosferycznych, budowlańcy przejmą oraz wejdą na plac budowy.

            Na dzisiejszej sesji Rady Gminy i Miasta w Drzewicy pojawił się także Ks. Jacek Wieczorek – Dyrektor Radia PLUS w Radomiu. W tym roku rozgłośnia obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji Ksiądz Wieczorek przyjął serdeczne gratulacje oraz życzenia z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Mariana Kalużnego. Dyrektor Radia PLUS także skierował swoje podziękowania w stronę drzewickich władz samorządowych, podkreślając, że do priorytetowych zadań rozgłośni należy przekazywanie  jej słuchaczom informacji istotnych dla nich, a więc także tych związanych z działalnością samorządu. 

            Niespodziewanie na sesji pojawił się także Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim – Stanisław Sipa. Wizyta Prezesa związana była z działaniami związku, który co dwa lata dziękuję oraz nagradza samorządy z którymi współpraca związana z propagowaniem piłki nożnej układa się najlepiej. Stąd też na ręce Burmistrza trafiła pamiątkowa statuetka. Prezes Sipa, kierując słowa do zgromadzonych zwrócił uwagę na niezwykle istotną rolę działań samorządu wpływających na poprawę infrastruktury sportowej.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018 r.,

- wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2020,

- zmiany Uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze Gminy i Miasta Drzewica na lata 2018-2019,

- szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżów Werówka,

-  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Idzikowice i Radzice Małe,

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica,

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób skierowanych z terenu Gminy i Miasta Drzewica.

 

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Drzewica zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/.