Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Fundusz SolidarnościowyDOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r.

Gmina Drzewica przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi:  65229,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 45324 ,72 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.. W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jednej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zadanie będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy.


DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program "Opieka wytchnieniowa-edycja 2023"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania uczestnika Programu. 

Przewidywana liczba uczestników w gminie to 5 osób, w tym:

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 36 720,00 ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 30844,80 ZŁ

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Ze środków Programu nie może być finansowana opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby zamieszkujące z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opiekuna świadczone w formie nieprzerwanego pobytu dziennego dla jednej osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godziny na dobę, w godzinach 6.00 - 22.00, z zachowaniem w/w limitów.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r..

Efekty Programu:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.