Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Dziewiętnaście uchwał w Drzewicy

27.11.2023
W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku odbyła się sześćdziesiąta szósta sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Jej efektem jest dziewiętnaście jednogłośnie przyjętych uchwał. Radni uchwalili m.in. wysokość stawek podatków lokalnych na 2024 rok oraz dotacji na renowację zabytków.    Zatwierdzili również przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica.

Pierwsza część obrad w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przebiegała pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Obszerna informacja obejmowała okres od 30 października do 27 listopada 2023 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Ogłoszono przetarg

2 listopada opublikowano ogłoszenie o przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w roku 2024”. Termin składania ofert: 29 listopada br.

Przeprowadzono zapytania ofertowe

* 16 listopada br. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Stawowej w Drzewicy”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 76.257,79 zł. Cena oferty najdroższej: 78.412,50 zł. Termin realizacji: 30 kwietnia 2024 r. Wykonawca: DROMED Opoczno.

* 2 listopada przeprowadzono zapytanie ofertowe na remont 
i rozbudowę oświetlenia w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na osiedlach Mieszka I -go i Bolesława Chrobrego”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty: 57.810,00 zł. Termin realizacji: 12 grudnia br. Wykonawca: Edward Ziębicki z Brzustowca.

Zadania inwestycyjne – zakończone i realizowane

* Zakończono roboty związane z budową dróg: ul. Błonie w Drzewicy, Żardki, Zakościele i Brzustowiec w ramach Polskiego Ładu.

* Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Zakościelu (9 stanowisk słupowych), Giełzowie (2 stanowiska w Strzeszkowicach i 6 stanowisk w Porębach).

* Odebrano zrealizowane w ramach grantu „Sołectwo na plus” zadanie polegające na  remoncie schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżowie.

* Trwają roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły w Idzikowicach,  budynku świetlicy w Świerczynie oraz budowy  budynku klubu sportowego w Radzicach. Zadanie realizowane w ramach  inwestycji pn. „Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica. (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)” Polski Ład.

* Trwa remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – położono warstwę wyrównawczą.

* Prowadzone są roboty związane z remontem drogi gminnej na Placu Wolności, Placu Kościuszki i Braci Kobylańskich w Drzewicy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

* Prowadzone są prace związane z wymianą kotłów na  gazowe. Dokonano wymiany wszystkich  kotłów na pelletowe (32 szt.) i zgazowujących drewno (2 szt.) oraz zamontowano 52 zbiorniki na gaz i 18 kotłów - w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica.”

* Trwa  montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (237 szt.) w ramach zadania „Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica”. Zamontowano 201 instalacji fotowoltaicznych, ponadto rozpoczęto montaż instalacji solarnych, zamontowano 5 z 58 zestawów.

* Trwa realizacja zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie realizowane ze wsparciem Funduszu Dopłat.

* Trwa remont pomnika w parku.

* Prowadzone są roboty związane z budową altany w Trzebinie.

* Prowadzone są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Żdżary oraz remontem drogi powiatowej w Krzczonowie.

Dziewiętnaście uchwał

Po sprawozdaniu Burmistrza ruszył blok głosowań. Radni przyjęli dziewiętnaście uchwał w sprawach:

* zmiany Uchwały Nr LXII/429/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu;

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2029;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023;

* udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w roku 2024 (cztery uchwały);

* udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki;

* obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024;

* obniżenia średniej ceny 1 m3 drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2024;

* ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

* określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;

* pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

* przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica;

* uchwalenia Programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;

* określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

* podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;

* ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;

* zmiany Uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Sprawy różne

Sesję zakończyły wolne wnioski i dyskusje w sprawach różnych, zdominowane przez kwestie inwestycyjne.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.