Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 23 kwietnia 2019
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

XXXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

12.04.2018
Dnia 19 kwietnia 2018 r. ( tj. czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXVIII SESJA RADY  GMINY I MIASTA  W  DRZEWICY.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy (I piętro).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań.
6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
  • w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji w 2018 roku,
  • w sprawie: udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
  • w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2018,
  • w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica, 
  • w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela,
  • w sprawie: utworzenia funduszu stypendialnego za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica,
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Jelni (Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Brzustowcu),
  • w sprawie: przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy i Miasta Drzewica”,
  • w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Drzewicy.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy za 2017 rok.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.