Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 25 czerwca 2021
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Trzy stany skupienia – warsztaty laboratoryjne”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym 2019 - od stycznia do maja 

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy  

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki - 24 uczniów 

uczestnicy spoza macierzystej placówki – 16 uczniów 

Opis merytoryczny projektu

Zajęcia zaplanowane w ramach projektu :”Trzy stany skupienia” skierowane są do zróżnicowanej wiekowo grupy uczniów – od klasy 5 szkoły podstawowej do klasy 3 gimnazjum. Dla starszych uczniów będzie to rozszerzanie wiedzy biochemicznej, z którą spotykają się na lekcjach, dla młodszych to wkraczanie w świat biochemii, z którym spotkają się dopiero w późniejszym toku nauki. Druga edycja projektu (w ubiegłym roku pod hasłem „Smak, zapach, barwa – warsztaty laboratoryjne”) będzie nawiązywała tematycznie i metodycznie do zajęć ubiegłorocznych czyli eksperymenty, doświadczenia i obserwacje to podstawowe formy pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych, które proponujemy w ramach tego projektu. Należy podkreślić, że duże zainteresowanie uczniów ewentualną kontynuacją takich zajęć utwierdziło nas w tym, że wybrana forma pracy była optymalna i warto ją kontynuować.

Wykonywane przez uczniów eksperymenty i doświadczenia służą rozbudzeniu ciekawości naukowej, ułatwiają zrozumienie otaczającego świata, wspierają proces dydaktyczny i sprawiają, że biochemia jako nauka szkolna staje się bardziej ciekawa i zrozumiała dla uczniów.

Uczniowie realizować będą zajęcia tematycznie w trzech modułach:

  • Gazy
  • Ciecze
  • Ciała stałe

W każdym module prowadzone aktywnymi metodami i w małych grupach zajęciach dotyczyć będą określonej tematyki:

Gazy – dyfuzja, pachnące estry, bezwonne gazy( doświadczenia z tlenem, wodorem i dwutlenkiem węgla)

Ciecze – osmoza, biowskaźniki, gęstość, ruch cieczy,

Ciała stałe – strącanie soli, siatki krystaliczne.

Nadrzędny cel projektu to zapoznanie uczniów z kolejnymi etapami pracy naukowej tj. określanie problemu badawczego, hipotezy, prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków. Tym samym uczestnictwo w Nocy Biologów na Uniwersytecie Łódzkim daje możliwość bezpośredniego zetknięcia się ze sferą naukową, z fachowym sprzętem, pracownikami naukowymi, profesjonalnie prowadzonymi wykładami i pokazami prowadzonymi przez studentów.

Uczestnicy projektu będą prowadzić „Laboratoryjny Dzienniczek Odkrywcy” co umożliwi wyrabianie systematyczności u uczniów, a dokumentacja fotograficzna, która powstanie w trakcie zajęć wzbogaci pomoce naukowe w pracowniach biologiczno – chemicznych w SP Drzewica i SP Domaszno.

Każdy moduł zakończony będzie podsumowującymi warsztatami, na których uczniowie będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i wykonania np. pachnących saszetek z wykorzystaniem ziół i przypraw kuchennych, barwienia koszulek.

W projekcie przewidziany jest w/w wyjazd do Łodzi, na zajęcia przeprowadzane w ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Łódzkim oraz do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Kontynuacja projektu pozwoli na włączenie do współpracy uczniów, którzy już uczestniczyli w części zajęć i poznali pewne procesy biochemicznie – będą mogli oni podzielić się swoimi doświadczeniem z innymi kolegami i koleżankami, a przez to przede wszystkim utrwalić swoją wiedzę.

Zajęcia w ramach grantu „Trzy stany skupienia” prowadzone będą równolegle w SP Domaszno (w klasach piątych – p. Ewa Grzelczak), SP Drzewica w budynku przy ul. Staszica (w klasach piątych – p. Ewa Reszelewska) i w budynku SP Drzewica przy ul. Szkolnej (klasy siódme, ósme z obydwu szkół podstawowych i trzecie gimnazjum – p. Ewa Grzelczak i p. Ewa Reszelewska).

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

CELE:

1. Uświadomienie uczniom znaczenia odkryć, badań i eksperymentów w codziennym życiu.

2. Poznanie sposobów wykrywania różnych substancji chemicznych.

3. Nauka rozwiązywania problemów i innowacyjnego działania.

4. Wdrożenie młodzieży do aktywnej pracy, planowania i współpracy w grupie rówieśników.

5. Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi uczestnikami.

6. Utrwalenie podstawowych pojęć biochemicznych.

7. Zapewnienie młodzieży alternatywnej, ciekawej i użytecznej formy spędzania wolnego czasu.

 

OSIĄGNIĘCIA:

1. Dostrzeganie, dokumentowanie i wyjaśnianie wpływu badań naukowych na rozwój ucznia i ich przydatność w przyszłym życiu młodego człowieka.

2. Wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi.

3. Zwiększenie wiedzy na temat metodologii przeprowadzania eksperymentów i badań.

4. Wytworzenie więzi pomiędzy członkami w grupach i uświadomienie roli współodpowiedzialności za podejmowane zadania.

5. Zwiększenie uczestnictwa uczniów w konkursach o tematyce biologiczno – chemicznej

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1.  Ewa Grzelczak
  2. Ewa Reszelewska