Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

„Z Drzewicy do Europy– warsztaty”

Termin realizacji projektu

od 29.01.2018 do 26.04.2018 r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa w Brzustowcu Szkoła Filialna w Jelni

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

 • uczestnicy z danej placówki – 8               
 • uczestnicy spoza macierzystej placówki - 18

Opis merytoryczny projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat wybranych krajów europejskich, w tym Polski. Istotą projektu jest wdrażanie uczniów do wielokulturowości.

Realizując niniejszy projekt stwarzamy warunki do rozwoju osobowości wychowanka, wzbogacania jego wiedzy o otaczającym świecie, dajemy możliwość poznania życia, zwyczajów ludzi mieszkających w innych krajach a także pragniemy zapoznać dzieci z bogatym dziedzictwem naszej gminy i całego regionu opoczyńskiego.

Materiały w nim zawarte związane są tematycznie z tradycjami, obyczajami, tańcem, modą, sztuką architekturą, kuchnią, sportem oraz z wybitnym jednostkami ze świata kultury Włoch, Francji i Polski.

Projekt zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy o tych państwach. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I i III szkoły podstawowej.

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

 • poszerzanie wiedzy o wybranych krajach w powiązaniu z ich walorami przyrodniczymi, kulturowymi, tradycjami i obyczajami,
 • kształtowanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej,
 • poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu opoczyńskiego,
 • rozwijanie zainteresowań własna miejscowością,
 • rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji poszanowania kultury, dorobku innych narodów,
 • zachęcanie do poznania życia codziennego oraz świąt mieszkańców Włoch, Francji i Polski,
 • poznanie ciekawostek na temat wyżej wymienionych krajów
 • rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką,
 • rozwijanie kreatywności,
 • zachęcanie do uczenia się języków obcych,
 • wyrabianie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole,
 • wdrażanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

 Oczekiwane efekty

Uczeń:

 • potrafi wskazać na mapie Europy państwa: Polska, Włochy, Francja,
 • zna symbole narodowe danego państwa,
 • wyszukuje informacje na temat ważniejszych miast i zabytków, atrakcji turystycznych danego państwa, wymienia ich zabytki,
 • zna zabytki oraz historię zabytków Drzewicy,
 • wymienia wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki w danym państwie, wskazuje ich dokonania,
 • potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości charakterystyczny dla danego kraju: menueta, tarantelo, polka tramblanka,
 • potrafi zaprojektować koszulkę dla piłkarzy włoskich, suknię ślubną,
 • potrafi współpracować z kolegami, koleżankami,
 • zna podstawowe zwroty francuskie, włoskie,
 • potrafi wziąć udział w zabawach grupowych zgodnie z podanymi zasadami,
 • bierze aktywny udział w warsztatach kulinarnych,
 • zna i potrafi wymienić potrawy z zdanego kraju,
 • weźmie udział w przygotowaniu apelu na zakończenie projektu,
 • wykaże się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności w trakcie konkursów o tematyce europejskiej,
 • potrafi przyporządkować stroje ludowe do odpowiednich regionów Polski,
 • zna piosenkę z regionu opoczyńskiego,
 • wie gdzie znajdują się najważniejsze instytucje w gminie (Urząd Gminy i Miasta, RCK, poczta, kościół, ośrodek zdrowia,
 • zna tradycje ludowe regionu opoczyńskiego

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Renata Rogulska
 2. Małgorzata Tępińska
 3. Edyta Pawul