Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Alfa, Leonii i Tytusa
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

"Edukator ekologiczno – geograficzny – warsztaty”

Termin realizacji projektu

w roku kalendarzowym od styczeń 2018 do maj 2018r.

Miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo)

uczestnicy z danej placówki - 30 uczniów

uczestnicy spoza macierzystej placówki – 10 uczniów

Opis merytoryczny projektu

Projekt ,,Edukator ekologiczno - geograficzny – warsztaty’’ jest skierowany do uczniów klas VII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy oraz uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie.

Projekt obejmuje szereg działań prowadzących do uświadomienia młodzieży potrzeby poszerzania wiedzy ekologicznej i geograficznej niezbędnej do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i geograficznym. Zajęcia ekologiczne obejmować będą zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami.

Do uczestnictwa w zajęciach projektowych młodzież zachęci warsztatowa forma ich prowadzenia oraz metody aktywizujące. Zajęcia wdrożą uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i przetwarzania podawanych informacji. Zajęcia w terenie stworzą możliwość do przechodzenia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego oraz stosowania teoretycznych wiadomości w praktyce. Prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku wyzwoli ciekawość świata, przygotuje młodego człowieka do samodzielności i rozbudzi w nim miłość do nauki. Praca zespołowa, warsztaty stacjonarne i terenowe, dzielenie się wiedzą, w połączeniu z przyswajaniem wiedzy ponadprogramowej to najlepsze zalety takiej pracy z uczniami. Forma proponowanych zajęć uwzględnia indywidualizację pracy uczniów.

W ramach projektu będą realizowane następujące działy:

- z geografią pod rękę

- segregacja odpadów

- na mapie i w terenie po gminie Drzewica

,,Z geografią pod rękę’’

Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów klas VII, II i III klasy gimnazjalnej /6-12/ realizowane będą treści kształtujące umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce zagadnienia z zakresu podstawy geografii, geografii regionalnej Polski i świata.

,,Segregacja odpadów’’

Tematyka zajęć warsztatowych dotyczyć będzie segregacji odpadów w gminie Drzewica:

- zajęcia pozalekcyjne kl. VII w Drzewicy i Domasznie ,,Wyrabianie nawyków segregowania odpadów’’ /6-15 uczniów/

- przygotowanie Dnia Ziemi 2018 (Drzewica, Domaszno): zorganizowanie zbiórki np. elektroodpadów, przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców na temat segregacji, scenka tematyczna

- spotkanie warsztatowe dla uczniów klas siódmych z Prezesem PGKiM w Drzewicy /6-15uczniów/

- konkurs wiedzowy ,,Selektywna zbiórka odpadów w Gminie Drzewica’’/6-15uczniów/

,, Na mapie i w terenie po gminie Drzewica’’

Kolejny blok tematyczny to:

- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kl. VII i II, III gimnazjum nt. Drzewica dawniej i dziś (środowisko przyrodnicze Gminy Drzewica, cechy gospodarki regionu; wyszukiwanie informacji na temat regionu, osobliwości regionu ) /6-12 uczniów/

- zajęcia terenowe z mapą po Drzewicy ( spacer ulicami miasta z mapą, planem miasta szlakiem atrakcji turystycznych) /6-12 uczniów/

- konkurs na prezentację multimedialną pt. ,,Atrakcje turystyczne Gminy Drzewica’’ /6-12 uczniów/

- zajęcia terenowe z leśniczym po lasach drzewickich( marsz po lesie wzdłuż rzeki Brzuśni i Drzewiczki, połączona z praktycznymi ćwiczeniami z mapą topograficzną, kompasami, rozpoznawanie gatunków roślin) dla uczniów klas VII, II, III /10-15 uczniów/ .

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

Cele:

1. Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez kształtowanie u nich postaw proekologicznych. Promowanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów.

2. Utrwalanie wiadomości i umiejętności geograficznych z zakresu podstaw geografii.

3. Kształcenie umiejętności posługiwania się mapą. Rozwijanie umiejętności dokonywania pomiarów, obserwacji i ich dokumentowanie.

4. Rozwijanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie własnym regionem.

5. Wyrabianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej oraz dumy z własnego dziedzictwa kulturowego.

6. Kształtowanie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy. Wyciszanie napięć i stresów poprzez pobyt na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

7. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Drzewica.

 

Osiągnięcia:

1. Dostrzeganie potrzeby dbałości o środowisko naturalne oraz kształtowanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów.

2. Utrwalanie wiadomości i umiejętności geograficznych przyczyni się do osiągnięcia lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym.

3. Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się mapą oraz dokonywania pomiarów, obserwacji.

4. Poszerzenie wiedzy na temat własnego regionu.

5. Wzrost poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej oraz dumy z własnego dziedzictwa kulturowego.

6. Wypracowanie nawyków pracy samodzielnej i w grupie oraz odpowiedzialności za rezultaty tej pracy. Wyciszanie napięć i stresów poprzez pobyt na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą

7. Zdobycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do dokumentowania działań prowadzonych w ramach projektu.

 

Autorzy i wykonawcy projektu:

  1. Jolanta Gapys