Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 17 sierpnia 2022
Imieniny: Anity, Elizy i Mirona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

,,Z GEOGRAFIĄ NA DRZEWICKICH SZLAKACH ” Szkolne koło turystyczno – geograficzne

,,Z GEOGRAFIĄ NA DRZEWICKICH SZLAKACH ” Szkolne koło turystyczno – geograficzne

 

Termin realizacji projektu: od stycznia do 05 czerwca 2017 roku                                                                                    

Przewidywana liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo):

 • uczestnicy z danej placówki: 12 osób

Opis merytoryczny projektu:

Opracowując projekt „Z geografią na drzewickich szlakach” brałam pod uwagę kilkuletnią pracę z młodzieżą w ramach opieki nad kołem geograficzno - turystycznym, a także uczestnictwo moich uczniów w różnorodnych konkursach geograficznych czy turystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Projekt przeznaczony jest do realizacji  w postaci zajęć pozalekcyjnych, w ramach koła zainteresowań dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą od stycznia  do czerwca w wymiarze łącznie 50 godzin dydaktycznych. Oprócz lekcji prowadzonych w pracowni geograficznej, odbywać się będą sobotnie, kilkugodzinne zajęcia terenowe (wycieczki piesze) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Wycieczki będą zorganizowane w postaci pieszych rajdów na znakowanych trasach turystycznych w okolicy Drzewicy, w sprzyjających pieszym wędrówkom porach roku, w tym przypadku wiosną. Zima będzie czasem realizacji zajęć w sali lekcyjnej. Projekt będzie możliwością pełniejszego rozwoju potencjału uczniów zdolnych, którzy wyróżniają się na tle swojej klasy wiedzą, oczytaniem, umiejętnością dyskusji i sprawnością w posługiwaniu się wiedzą geograficzną, ale również wyrównania szans edukacyjnych uczniom słabszym, potrzebującym więcej czasu na zrozumienie treści geograficznych. Koniecznym będzie podział uczniów na dwie grupy podczas zajęć w pracowni geograficznej, natomiast sobotnie lekcje w terenie będą organizowane dla całej grupy projektowej.              

Podstawowym zadaniem będzie dążenie do osiągnięcia sukcesu uczniów w konkursach wojewódzkich o tematyce geograficznej, a oczywistym jest to, że przygotowanie do konkursu  wymaga zaangażowania i czasu ze strony ucznia jak i jego opiekuna. Ważnym celem do zrealizowania na zajęciach koła geograficzno - turystycznego będzie poznawanie własnego środowiska, aby ten cel osiągnąć uczniowie będą zdobywać wiadomości dotyczące najbliższej okolicy:

-  poznają metody pracy w terenie; obserwacja pośrednia i bezpośrednia, praca z mapą turystyczną, topograficzną, samochodową,  kompasem

-   rajdy piesze;

- zdobędą informacje o zmianach, jakie dokonały się i dokonują w najbliższej okolicy, uchwycą i zrozumieją czynniki, jakie miały i mają na to wpływ; np. upadek Gerlacha, powstanie nowych zakładów przemysłowych i usługowych, pozytywne zmiany infrastruktury w naszych miejscach zamieszkania (Idzikowice, Jelnia, Brzustowiec, Strzyżów, Domaszno)

– spotkania z pracownikami Urzędu Gminy.                     

Realizowanie badań terenowych sprzyja poznawaniu przez ucznia własnej miejscowości i regionu zamieszkania. Pogłębiając i rozszerzając wiedzę uczniów umożliwia się im zdobycie nowych  i cennych informacji, kształcąc przy tym praktyczne umiejętności operowania zdobytą wiedzą. Uważam, że w świecie coraz to doskonalszych urządzeń techniki, warto też znać proste sposoby orientacji, które mogą wybawić nas z kłopotów w nieoczekiwanych sytuacjach np. podczas wakacyjnej wyprawy lub spaceru w lesie.           

Innowacją pedagogiczną będzie przygotowanie  gry terenowej - „Geoinfotropy”. Innowacja ta ma charakter metodyczny i jej celem jest poszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów, wdrażanie w metodologię badań przyrodniczych, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Podczas marszów na orientację ważna jest umiejętność czytania mapy i wyboru właściwej drogi. Wtedy niezbędna okazuje się zdolność szybkiego i logicznego myślenia. Imprezy na orientację uczą współpracy w grupie. Jedni lepiej wyznaczają drogę, a drudzy potrafią umiejętnie kojarzyć szczegóły terenowe z mapą topograficzną.           

W trakcie realizacji projektu opracuję również regulaminy i zorganizuję „Szkolny Konkurs  o Drzewicy i regionie” oraz Szkolny Konkurs  Turystyczny „Podróże po Polsce”. Członkowie koła turystyczno - geograficznego wezmą udział w konkursie na najciekawszy „Dziennik podróży bliskich i dalekich”. Ciekawym elementem projektu będzie spotkanie z podróżnikiem, który zainteresuje uczniów podróżami po Polsce i świecie.          

Projekt jest spójny z „Podstawą programową” oraz programem nauczania geografii  w klasach I – III gimnazjum: „Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą i światem …”

Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym

(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 Cele:

 • Przygotowanie uczniów do konkursów o tematyce geograficznej i turystycznej oraz  Egzaminu Gimnazjalnego.
 • Przedstawianie i interpretacja tematyki geograficznej za pomocą różnych form przekazu, np. fotografii krajobrazu, map satelitarnych, wykresu, diagramu, szkicu, profilu geologicznego, opisu, modelu i technik multimedialnych.
 • Kształtowanie nawyku korzystania z mapy przy charakterystyce państw, regionów, krain    geograficznych, omawianiu zjawisk i procesów.     
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych – wycieczka piesza. Posługiwanie się właściwą terminologią. 
 • Kształcenie zdolności orientacji w terenie  - gra terenowa w lesie.
 • Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Drzewica. 
 • Spotkanie z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji  w Urzędzie Gminy i miasta Drzewica
 • Spotkanie z inspektorem d/s ochrony środowiska, leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta  Drzewica

Efekty:

 • Możliwość osiągnięcia sukcesu w:

-        Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii, 

-        Wojewódzkim Konkursie Geograficzno – Turystycznym „Przez lądy, morza ,oceany… –  Półwysep Iberyjski i województwo łódzkie” pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty

-        Ogólnopolskim konkursie geograficznym „ALBUS”

-        „Szkolnym Konkursie o Drzewicy i regionie”  Szkolnym Konkursie  Turystycznym „Podróże po Polsce”.

 • Możliwość osiągnięcia sukcesu szkolnego poprzez podniesienie oceny końcoworocznej  z geografii.
 • Prowadzenie gazetki szkolnej w postaci informacji w gablocie na korytarzu (zmienianej cyklicznie raz w miesiącu) "Geo-Wiadomości".
 • Nabycie praktycznych umiejętności geograficznych poprzez uczestnictwo uczniów  w kilkugodzinnych wycieczkach pieszych i zajęciach terenowych.
 • Przygotowanie przez uczestników projektu „Dzienników podróży bliskich i dalekich”,  w których znajda się:

-        wyniki własnych obserwacji podczas różnorodnych wycieczek szkolnych (zapisy i fotografie)

-        informacje dotyczące tego, z jakich zbiorów szkolnych i pomocy dydaktycznych z zakresu geografii korzystali,

-        z jakimi instytucjami współpracowali, 

-        z kim przeprowadzali wywiady,

-        informacje z różnych źródeł na temat zmian w infrastrukturze swoich miejscowości

Autorzy i wykonawcy projektu:

 1. Bożena Ramus